เงื่อนไขการขนส่งระหว่างประเทศแบบไหน ที่ใช่เรา

 • by
เงื่อนไขการขนส่งระหว่างประเทศ
เงื่อนไขการขนส่งระหว่างประเทศแบบไหน ที่ใช่เรา
เงื่อนไขการขนส่งระหว่างประเทศแบบไหน ที่ใช่เรา

 

เพื่อให้เป็นมาตรฐานที่ใช้ตกลงในการทำสัญญาซื้อขายระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายที่เป็นสากล อันจะทำให้ทั้งสองฝ่ายทราบถึงขอบเขตความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายความเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้น โดยช่วยให้ทั้งสองฝ่ายที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมมีความเข้าใจตรงกัน และเลี่ยงการเข้าใจผิดในสิ่งที่ต้องรับผิดชอบนั่นเอง โดยเงื่อนไขที่กำหนดไว้ จะมีดังนี้…

 • EXW – Ex Works (… the named place)
  “ผู้ขาย” เตรียมสินค้าสำหรับส่งมอบให้กับผู้ซื้อ ณ สถานที่ของผู้ขายเอง แล้วจึงสิ้นสุดภาระการส่งมอบ
  โดย”ผู้ซื้อ”จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการขนส่งสินค้า ไปยังคลังสินค้าของผู้ซื้อเอง คล้ายกับการซื้อสินค้าหน้าโรงงานนั่นเอง
 • FCA  – Free Carrier (… the named point of departure)
  “ผู้ขาย” จะรับผิดชอบในการขนส่งสินค้า จนถึงเมื่อมอบสินค้าให้กับผู้รับขนส่ง ที่ผู้ซื้อระบุไว้ เพื่อเตรียมส่งออก
  ภาระของ “ผู้ซื้อ” อันได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้านค่าส่ง และอื่นๆ จึงจะเริ่มขึ้นทันทีเมื่อสินค้าอยู่บนพาหนะที่กำลังเดินทาง
 • FAS  – Free Alongside Ship (… the named port of origin)
  “ผู้ขาย” จะสิ้นสุดภาระการส่งมอบสินค้า เมื่อผู้ขายได้นําสินค้าไปยังกาบเรือ ณ ท่าเรือต้นทางที่ระบุไว้
  จากนั้นจึงเป็นภาระของ “ผู้ซื้อ” ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการนำของขึ้นเรือ ในการขนส่งสินค้า ความเสี่ยงภัยในการนำของขึ้นเรือ และระหว่างการขนส่ง รวมถึงต้องรับผิดชอบการทําพิธีการส่งออกด้วย
 • FOB – Free On Board (… the named port of origin)
  “ผู้ขาย” จะสิ้นสุดภาระการส่งมอบสินค้า เมื่อส่งมอบสินค้าขึ้นไปบนเรือสินค้า ณ ท่าเรือต้นทางที่ระบุไว้ โดยผู้ขายต้องทําพิธีการส่งออกด้วย
  ส่วน”ผู้ซื้อ” จะดูแล ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมทั้งความเสี่ยงภัยในการขนส่งสินค้าเป็นภาระของผู้ซื้อในทันทีที่ของผ่านกาบระวางเรือไปแล้ว
 • CFR – Cost and Freight (… the named port of destination)
  “ผู้ขาย” จะสิ้นสุดภาระการส่งมอบสินค้า เมื่อส่งมอบสินค้าขึ้นไปบนเรือสินค้า และรับผิดชอบในการทําพิธีการส่งออก และจ่ายค่าระวางขนส่งสินค้า
  และ “ผู้ซื้อ” จะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมทั้งความเสี่ยงภัยในการขนส่งสินค้าทันทีที่ของผ่านกาบระวางเรือไปแล้ว
 • CIF – Cost, Insurance & Freight (… the named port of destination)
  “ผู้ขาย” จะสิ้นสุดภาระการส่งมอบสินค้า เมื่อส่งมอบสินค้าขึ้นไปบนเรือสินค้า และต้องรับผิดชอบในการทําพิธีการส่งออก จ่ายค่าระวางเรือ และค่าประกันภัยขนส่งสินค้า เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงภัยในการขนส่งสินค้าจนถึงท่าเรือปลายทางให้แก่ผู้ซื้อด้วย
 • CPT – Carriage Paid To (… the named place of destination)
  “ผู้ขาย” จะรับผิดชอบในการขนส่งสินค้า จนถึงเมื่อมอบสินค้าให้กับผู้รับขนส่ง ที่ผู้ซื้อระบุไว้ ณ สถานที่ของผู้รับขนส่งสินค้าที่เมืองท่าต้นทาง ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบในการ ทําพิธีการส่งออก และจ่ายค่าระวางขนส่งสินค้า
  ส่วนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมทั้งความเสี่ยงภัย ในการขนส่งเป็นภาระของผู้ซื้อในทันทีที่สินค้าถูกส่งมอบให้แก่ผู้รับขนส่งสินค้าที่เมืองท่าต้นทาง
 • CIP – Carriage and Insurance Paid To (… the named place of destination)
  “ผู้ขาย” จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย จนถึงปลายทางที่บริษัทขนส่งมารับของ  ภาระต่างๆเหล่านี้อันได้แก่ ค่าขนส่ง ค่าประกันสินค้า จะสิ้นสุดเมื่อสินค้าถูกส่งมอบไปสู่บริษัทขนส่ง
 • DAT – Delivered At Terminal (…Delivered At Terminal)
  ผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าเสร็จสิ้น เมื่อมีการขนถ่ายสินค้าลงจากยานพาหนะที่บรรทุก ไปไว้ยังที่ที่ผู้ซื้อจัดไว้ ณ อาคารขนถ่ายสินค้า ในท่าเรือหรือปลายทางตามที่ระบุไว้
 • DAP – Delivered At Place (… Delivered At Place)
  ผู้ขายต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายต่างๆ ยกเว้นค่าภาษีและพิธีการนำเข้า และต้องรับความเสี่ยงภัยจนสินค้าถึงจุดหมายปลายทาง
 • DDP – Delivered Duty Paid (Door to Door) (… the named point of destination)
  “ผู้ขาย” จะสิ้นสุดภาระการส่งมอบสินค้าเมื่อ จัดสินค้าพร้อมส่งมอบ ณ สถานที่ปลายทางของผู้ซื้อ ซึ่งผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าขนส่งสินค้า ขึ้นรถ ลงเรือ ขนขึ้นเครื่องบิน ค่าประกันสินค้า ค่าศุลกากร ทุกสิ่งอย่าง โดยผู้ซื้อไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งนั้น มักพบบ่อยกับ Market Place ดังๆ อย่าง Amazon

เห็นว่าแต่ละเงื่อนไขของ INCOTERMS มีข้อดี ข้อเสียที่ต่างกันไป
ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการที่ไม่เหมือนกันของคู่ค้า หรือ “ผู้ซื้อ” “ผู้ขาย”
ฉะนั้น เราควรเลือกเงื่อนไขการขนส่งสินค้าที่เหมาะสม และรับได้ในเงื่อนไขต่างๆนั่นเอง

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.