Phytosanitary Certificate คืออะไร

Phytosanitary Certificate1

Phytosanitary certificate : PC คือ ใบรับรองปลอดศัตรูพืช  ออกให้เพื่อรับรองว่าสินค้าที่ส่งออกปลอดจากแมลงศัตรูพืช และเป็นไปตามเงื่อนไขของประเทศปลายทาง

ในการส่งออกพืชหรือผลิตผลพืชไปต่างประเทศ หากผู้ส่งออกประสงค์จะขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช เพื่อแสดงว่าพืชที่จะส่งออกนั้นปลอดศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตรมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่บริการตรวจพืชเพื่อรับรองการปลอดศัตรูพืช ให้ได้ตามมาตรฐานทางด้านสุขอนามัยพืชที่สอดคล้องกับความตกลงว่าด้วยการใช้มาตรการสุขอนามัย และสุขอนามัยพืชภายใต้องค์กรการค้าโลก WTO และออกใบรับรองปลอดศัตรูพืชให้กับพืชหรือผลิตผลพืช เพื่อส่งออกไปต่างประเทศ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนำเข้าของประเทศผู้นำเข้า โดยดำเนินการตรวจพืช ศัตรูพืช และควบคุมให้มีการกำจัดศัตรูพืชทางกักกันพืชที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

การออกใบรับรองปลอดศัตรูพืช (Phytosanitary Certificate : PC) ให้กับพืชและผลิตผลพืช เพื่อส่งออกไปต่างประเทศ เป็นการปฏิบัติงาน ภายใต้พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 มาตรา 15 และมาตรา 16  การขอใบรับรองปลอดศัตรูพืชไม่ใช่เป็นมาตรการบังคับให้ผู้ส่งออกพืช หรือผลิตผลของพืช ต้องขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช แต่เป็นการให้การบริการแก่ผู้ส่งออกที่มีความประสงค์ต้องการขอให้ทางราชการรับรองว่าพืชและผลิตผลพืชที่ส่งออกนั้นปลอดศัตรูพืช” พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องให้การบริการตรวจศัตรูพืช และออกใบรับรองปลอดศัตรูพืชให้ ใบรับรองปลอดศัตรูพืชนี้จะออกให้เฉพาะกรณีรับรองการปลอดศัตรูพืชของพืชและผลิตผลพืชที่ส่งออกไป ยังต่างประเทศเท่านั้น

วิธีการขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช (Phytosanitary certificate : PC ) เพื่อใช้ในการส่งออก
การเตรียมเอกสาร
  • แบบคำขอ พ.ก.9 จำนวน 1 ชุด (ต้นฉบับ 1ฉบับ และสำเนา 2ฉบับ)
  • หนังสือมอบอำนาจ พร้อมหลักฐานการมอบอำนาจ (กรณีส่งออกในนามนิติบุคคล หรือผู้ส่งออกไม่ได้มายื่นด้วยตนเอง) หนังสือมอบอำนาจมีอายุ 1 ปี
  • เอกสารประกอบอื่น (ถ้ามี) เช่น หนังสืออนุญาตนำเข้า (Import permit )  บัญชีรายการสินค้า (Packing List)  ใบกำกับภาษี ( Invoice) ใบ Letter of Credit ( L/C ) เป็นต้น
  • หนังสือสำคัญแสดงการเป็นผู้ส่งออก ที่ออกให้โดยกรมวิชาการเกษตร (ในกรณีการส่งออก ลำไย ทุเรียนสด และดอกกล้วยไม้)
กรณีก่อนการยื่นขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช
ผู้ส่งออกควรศึกษาเงื่อนไขข้อกำหนดในการนำเข้าสินค้าของประเทศปลายทางก่อน และควรสอบถามลูกค้าว่ามีหนังสืออนุญาตนำเข้า ( Import Permit ) หรือไม่ ถ้ามีขอให้ศึกษารายละเอียดข้อกำหนดที่ระบุไว้ในใบอนุญาตนำเข้า ซึ่งผู้ส่งออกจะต้องจัดเตรียมสินค้าและเอกสารให้เป็นไปตามเงื่อนไขข้อกำหนดนั้น

ตัวอย่างพืชและผลผลิตที่ต้องขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช Phytosanitary certificate : PC

ข้อมูลสรุปสินค้าเกษตรที่มีการส่งออกในส่วนเฉพาะขอใบรับรองสุขอนามัยพืช ปี 2561

ผลไม้ : ทุเรียน ลำไย มังคุด มะพร้าวอ่อน มะม่วง ขนุน กล้วย สัปปะรด เงาะ ลองกอง กล้วยหอม น้อยหน่า ลิ้นจี่ ชมพู่ แคนตาลูป องุ่น อะโวคาโด

ผักสด : ขิง เผือก หอมแดง ถั่วเหลือง แครอท กะหล่ำปลี ถั่วลันเตา ข่า มะเขือเทศ แตงกวา บล็อกโคลี่ กระเทียม ขมิ้น ผักกาดหอม/ผักสลัด พริกหยวก ใบมะกรูดสด มะนาว หน่อไม้ ใบเตย

หากต้องการทราบถึงข้อมูลสรุปสินค้าเกษตรที่มีการส่งออกในส่วนเฉพาะขอใบรับรองสุขอนามัยพืช ปี 2561 ทั้งหมด สามารถเข้าไปดูได้ที่  link  < click 

ตัวอย่างใบรับรองปลอดศัตรูพืช (Phytosanitary Certificate)

cats


บทความจาก
http://ccc.customs.go.th/
http://www.doa.go.th/

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.