กฎหมายการนำเข้าสินค้าไม้ (US Lacey Act)

US LACEY ACT

us lacey act.jpg

US กำหนดประเภทสินค้าที่ทำจากไม้ว่าด้วยกฎหมายการนำเข้าสินค้าไม้ (Lacey Act)

สหรัฐฯได้กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงเกษตร (USDA) และกรมศุลกากรดำเนินการตรวจสอบสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ เพื่อป้องกันการลักลอบตัดไม้เถื่อนมาแปรรูปและจำหน่าย

ตามกฎหมาย Lacey Act Amendment of 2008 โดยเฉพาะในประเทศที่เป็นแหล่งป่าไม้อุดมสมบูรณ์ ได้แก่ กลุ่มประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ อเมริกากลาง อเมริกาใต้และแอฟริกา รวมทั้งต่อต้านอุตสาหกรรมไม้เถื่อนในประเทศที่สามที่นำเข้าไม้มาแปรรูปแล้วส่งออกโดยผู้นำเข้าต้องแสดงเอกสารรับรองตนเองเกี่ยวกับข้อมูลที่ใช้ในการส่งสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์ 18 หัวข้อ เช่น ชื่อทางวิทยาศาสตร์ของไม้ มูลค่าของสินค้า แหล่งกำเนิดของไม้ ปริมาณไม้ และสัดส่วนการใช้วัสดุ recycle เป็นต้น ซึ่งในทางปฏิบัติผู้นำเข้าจะผลักภาระให้ผู้ส่งออกหรือผู้ขายเป็นผู้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม PPQ (Plant and Plant Product Declaration Form)

ซึ่ง download ได้จาก website สหรัฐฯ (http://www.aphis.usda.gov/plant_health/lacey_act/downloads/declarationform.pdf)

ทั้งนี้ ระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้กับสินค้าที่ทำจากไม้ประเภทต่างๆตามพิกัดศุลกากร ดังนี้

  • ระยะที่ 1 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2552 เป็นต้นมา ได้แก่พิกัด (H.S.) 44.01, 44.03, 44.04, 44.06, 44.07, 44.08, 44.09, 44.17 และ 44.18
  • ระยะที่ 2 เพิ่มเติมรายการสินค้าจากระยะที่ 1 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 เป็นต้นมา ได้แก่พิกัด 44.01, 44.03, 44.04, 44.06, 44.07, 44.08, 44.09, 44.17 และ 44.18
  • ระยะที่ 3 เพิ่มเติมรายการสินค้าจากระยะที่ 1 และ 2 จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 ได้แก่พิกัด 44.21, 66.02, 82.01, 92.01, 92.02, 93.02, 93.05.10.20, 94.01.69, 95.04.20 และ 97.03

โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.aphis.usda.gov/plant_health/lacey_act/index.shtml

ผู้ที่จะส่งออกสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไปสหรัฐฯจะต้องกรอกแบบฟอร์ม PPQ แนบไปกับสินค้าทุก Shipment เป็นการรับรองตัวเอง และหากทางการสหรัฐฯ พบว่าเอกสารที่กรอกไม่ตรงกับความเป็นจริงก็จะมีบทลงโทษ

ซึ่งในช่วงแรกของการประกาศระเบียบ ผู้ส่งออกหลายรายไม่สามารถระบุ Species ของไม้ที่นำมาผลิตสินค้าได้ ดังนั้น กรมป่าไม้ของไทยจึงได้ปรับแก้ไขระเบียบว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้และผลิตภัณฑ์ไม้เพื่อรองรับระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการส่งไม้และไม้แปรรูปไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2549 แล้ว ซึ่งสามารถรองรับกฎหมาย Lacey Act ของสหรัฐฯได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ส่งออกพืช/ไม้ และผลิตภัณฑ์ กรณีประสงค์จะขอหนังสือรับรองนี้ประกอบการส่งออกไปสหรัฐฯ


บทความจาก
http://www.ryt9. com

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.