7 ประเภทสินค้าที่ต้องระวังในการเขียนฉลากเพื่อส่งออก

สำหรับเรื่องการส่งออกสินค้านั้น คุณต้องคำนึงถึงเรื่องรายละเอียดประเภทสินค้าบางชนิดที่จำเป็นต้องเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับตัวสินค้าให้ถูกต้อง เนื่องจากมันเป็นประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญค่อนข้างมากและละเอียดอ่อน ซึ่งในบทความนี้จะพูดถึงประเภทสินค้าที่ FDA มักพิจารณาเป็นพิเศษสำหรับเรื่องการเขียนฉลากให้ตรงกับสินค้านั้นๆ

  1. การแจ้งสินค้าที่ย่อยสลายได้ – ย่อยสลายแบบปุ๋ย
  2. ย่อยสลายตามระยะเวลาและธรรมชาติของสินค้า. 
  3. ปราศจาก
  4. สินค้าที่ไม่อันตราย ไม่เป็นพิษ
  5. ไม่สร้างมลพิษในอากาศ
  6.  สินค้าที่รีไซเคิลได้
  7. สินค้าที่มีองประกอบจากสิ่งรีที่ไซเคิล. 

การแจ้งสินค้าที่ย่อยสลายได้ – ย่อยสลายแบบปุ๋ย

หากสินค้าย่อยสลายตามธรรมชาติและกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ได้ควรมีใบรับรองจากแล็บที่ทำการวิจัยและตรวจสอบประสิทธิภาพของการย่อยสลาย รวมถึงแจ้งระยะเวลาในการย่อยสลายที่ปลอดภัยต่อสิงแว้ดล้อมจริงๆ

การแจ้งสินค้าที่ย่อยสลายได้ – ย่อยสลายตามระยะเวลาและธรรมชาติของสินค้า

สินค้าที่ย่อยสลายตามธรรมชาติแบบตามระยะเวลาของสินค้า จะต้องเขียนบนบรรจุภัณฑ์และจำเป็นที่จะสามารถมีอายุการใช้งานไม่มากกว่า 1ปี

เช่น ถุงย่อยสลายที่หากโดน อากาศ น้ำ หรือ แสงแดดจะมีปฏิกิริยากับตัวสินค้าและทำให้ย่อยสลายเป็นชนิดผง หรือเศษเล็กๆและไม่สามารถใช้งานต่อได้

การแจ้งสินค้าที่ปราศจากสารเคมีต่างๆ

สินค้าบางชนิด อย่างเช่นเวชสำอางที่โดนผิวหรือตัวของผู้บริโภคอาจมีตัวสินค้าบางตัวที่ปราศจากสารเคมีเนื่องจากเป็นสินค้าที่อาจเกิดอาการแพ้ ในกรีณีที่สินค้าตั้งใจผลิตโดยที่ไม่มีสารบางอย่างและแจ้งในบรรจุภัณฑ์จะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและมีใบรับรองจากแล็บ

การแจ้งสินค้าที่ไม่อันตราย ไม่เป็นพิษ

สินค้าไม่ควรติดบนฉลากว่าไม่เป็นพิษหรือไม่อันตรายหากไม่มีข้อมูลที่สามารถอ้างอิง แต่ในกรณีที่สินค้ามีความอันตรายเช่นน้ำนาทำความสะอาดห้องน้ำจะต้องมีการแจ้ง

ไม่สร้างมลพิษในอากาศ

สินค้าไม่ควรกำหนดในบรรจุภัณฑ์ว่าไม่สร้างมลพิษ หากเป็นสินค้าที่สามารถแพร่ในอากาศเช่นสเปรย์

สินค้าที่รีไซเคิลได้

สินค้าไม่ควรเขียนบนผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ว่าสามารถรีไซเคิลได้หากไม่จะสามารถรวบรวมแยกหรือแยกด้วยเครื่องแยกขยะ

สินค้าที่มีองประกอบจากสิ่งที่รีไซเคิล

สินค้าที่สามารถแจ้งว่ามาส่วนผสมหรือประกอบไปด้วยเศษหรือสิ่งที่รีไซเคิล จะต้องเป็นสินค้าที่สามรถบงบอกอย่างชัดเจนว่าชิ้นส่วนที่รีไซเคิลนั้นเป็นสิ้นค้าที่รียูสและเอามาใช้ใหม่

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.