Amazon Guide: Compact by Design คืออะไร?

Amazon Guide Compact by Design

“Compact by Design” เป็นโครงการของ Amazon เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถระบุสินค้าที่ออกแบบให้มีประสิทธิภาพในการใช้บรรจุภัณฑ์และลดการสร้างขยะได้มากยิ่งขึ้น สินค้าที่ได้รับการรับรองด้วยป้าย “Compact by Design” ได้รับการรับรองสินค้าโดย Amazon ตามเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับขนาดและประสิทธิภาพในการบรรจุภัณฑ์ นั่นหมายความว่าสินค้าเหล่านี้ได้รับการออกแบบให้มีการใช้พื้นที่ว่างและไม่จำเป็นน้อยลง ลดวัสดุบรรจุภัณฑ์และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดส่งสินค้า มีเป้าหมายในการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการที่ยั่งยืนและการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการผลิตและการบริโภคสินค้าที่มีขนาดเล็กและมีประสิทธิภาพในการบรรจุภัณฑ์ นอกไปจากนั้นในหน้าค้นหาบนเว็ปไซต์ Amazon ยังสามารถเลือกค้นหาได้เฉพาะสินค้าที่ได้รับการรับรอง Compact by Design ได้และมีเครื่องหมายการรับรองอยู่ในหน้า Listing เพิ่มขึ้นมาเพื่อช่วยเรื่องโอกาสในการขายและการตัดสินใจซื้อได้ดียิ่งขึ้น

Image : TERRESTRIAL

Compact by Design จะช่วยให้ลูกค้าค้นพบสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ลักษณะภายนอกของสินค้าเหล่านี้อาจจะดูไม่ต่างจากสินค้าทั่วไป แต่จะมีการลดส่วนเกินของอากาศและน้ำ สินค้าจึงต้องใช้บรรจุภัณฑ์น้อยลงและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการขนส่ง ในมุมมองขนาดและน้ำหนักของสินค้าเหล่านี้จะส่งผลให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนออกไป

หลักเกณฑ์ในการกำหนดสินค้า Compact by Design
Image : Amazon

LESS PACKAGING

การออกแบบสินค้าสำหรับขายหน้าร้านส่วนใหญ่จำเป็นต้องใช้กล่องหรือบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่โดดเด่นหรือเห็นได้ชัด แต่ในช่องทางออนไลน์สามารถลดขนาดของกล่องบรรจุภัณฑ์ได้เพื่อประหยัดพื้นที่ในการจัดส่งมากยิ่งขึ้น

Image : Amazon

LESS AIR IN CONTAINER

คล้ายกับการลดขนาดบรรจุภัณฑ์เพื่อใช้พื้นที่ในการจัดส่งน้อยลง สำหรับในสินค้าบางชนิดที่มีช่องอากาศ

Image : Amazon

MORE EFFICIENT SHAPE

ออกแบบรูปร่างบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ง่ายต่อการแพ็กและจัดส่งมากที่สุด ส่งผลให้สามารถใช้พื้นที่ในการจัดส่งได้น้อยลง

Image : Amazon

LESS WEIGHT

ใช้วัสดุน้ำหนักเบาขึ้นเพื่อลดน้ำหนักของสินค้า โดยตัวสินค้าจริง ๆ ยังคงสภาพและมีปริมาณที่เท่าเดิม

Image : Amazon

WATERLESS TECHNOLOGY

แปลงสภาพสินค้าเพื่อลดขนาดและน้ำหนักลง เหมาะกับการจัดส่งมากยิ่งขึ้น แต่ยังคงคุณสมบัติของสินค้านั้น ๆ อยู่

Image : Amazon

CONCENTRATED PRODUCTS

สินค้าที่ถูกออกแบบมาเพื่อ Compact by Design โดยการเพิ่มความเข้มข้นให้กับสินค้านั้น ๆ เป็นพิเศษเมื่อเทียบกับสินค้าที่ขายหน้าร้านโดยทั่วไป

หลักเกณฑ์ในการคำนวนขนาดและปริมาณสินค้า Compact by Design

เพื่อมีสิทธิ์รับการรับรองสำหรับ Compact by Design สินค้าจะต้องมี “ประสิทธิภาพของหน่วย (Unit efficiency)” ที่ดีที่สุดในกลุ่มสินค้า โดย Amazon ใช้คุณสมบัติของสินค้าเช่นขนาดของแพคเกจสินค้า น้ำหนักของสินค้า และจำนวนหน่วยที่ใช้คำนวณประสิทธิภาพของหน่วยสำหรับสินค้า กำหนดหน่วยวัดเป็นปริมาณของสินค้าทั้งหมดในบรรจุภัณฑ์ และมีมาตรฐานเดียวกันในแต่ละกลุ่มสินค้า เช่น ปริมาณออนซ์ของน้ำยาล้าง ปริมาณในน้ำยาซักผ้า และปริมาณออนซ์ของกาแฟ เป็นต้น

ประสิทธิภาพของหน่วย (Unit efficiency) ถูกคำนวณโดยใช้สูตร (ปริมาตร กxยxส) x (น้ำหนักต่อหน่วย) ในสูตรสมการนี้หากคิดออกมาแล้วมีตัวเลขที่ต่ำกว่าหมายความว่ามีการออกแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น น้ำยาซักผ้าที่มีความเข้มข้นมากกว่าสามารถส่งมอบจำนวนหน่วยที่เท่ากันได้ (หน่วยในการซักผ้า) ในปริมาณและน้ำหนักที่น้อยกว่าน้ำยาซักผ้าที่ไม่เข้มข้น

การกำหนดเกณฑ์จะวัดในแต่ละกลุ่มและประเภทสินค้า โดยรายการสินค้าที่มีค่าประสิทธิภาพของหน่วยดีกว่าสินค้ารายการอื่น ๆ จะมีสิทธิได้รับคำรับรองโปรแกรม Compact by Design มากกว่าและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Climate Pledge Friendly

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.