kritmos

แผ่นป้ายสัญลักษณ์เล็กๆที่เรียกว่า “KANBAN”

  • by

แนวคิดเรื่องการผลิตแบบทันเวลาพอดี (JIT: Just-In-Time) ของระบบการผลิตแบบโตโยต้า (TPS: Toyota Production System) นั้น มีปัจจัยหลัก 3 ประการคือ การกำจัดงานที่ค้างกระบวนการ (Continuous Flow) การทำให้งานไหลทีละชิ้น (One Piece Flow) และระบบดึง (Pull system) โดยมีเครื่องมือสำคัญ คือ “คัมบัง”… Read More »แผ่นป้ายสัญลักษณ์เล็กๆที่เรียกว่า “KANBAN”

Flow Process Chart

แผนภูมิกระบวนการไหล “Flow Process Chart” คืออะไรกันนะ?

  • by

Flow Process Chart คืออะไร?? แผนภูมิกระบวนการ (Process Chart) เป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญที่ใช้ในการบันมึกข้อมูลได้อย่าง ละเอียด กระชับ ประกอบด้วยสัญลักษณ์ คำบรรยายและลายเส้น เพื่อบอกรายละเอียดของขั้นตอนกระบวนการผลิต เพื่อช่วยให้นักวิเคราะห์สามารถมองเห็นภาพของกระบวนการผลิตได้อย่างชัดเจนตั้งแต่ต้น จนจบ และนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดีขึ้น ซึ่งในแผนภูมิกระบวนการนั้นมีหลากหลายแผนภูมิ แต่ที่จะพาไปรู้จักในวันนี้คือ แผนภูมิกระบวนการไหล (Flow Process Chart)  แผนภูมิกระบวนการไหล (Flow Process… Read More »แผนภูมิกระบวนการไหล “Flow Process Chart” คืออะไรกันนะ?

การกำจัดน้ำเสียอย่างเหมาะสม Proper Disposal of Bad Water

  • by

การบำบัดน้ำเสีย การกำจัดหรือทำลายสิ่งปนเปื้อนในน้ำเสียให้หมดไปหรือเหลือน้อยที่สุดให้ได้ตามมาตรฐานเเละไม่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งเเวดล้อม น้ำเสียจากแหล่งต่างๆจะมีคุณสมบัติไม่เหมือนกัน ดังนั้น การเลือกระบบบำบัดน้ำเสียขึ้นกับปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ลักษณะของน้ำเสีย ระดับการบำบัดน้ำเสียที่ต้องการ สภาพทั่วไปของท้องถิ่น ค่าลงทุนก่อสร้างและค่าดำเนินการดูแลและบำรุงรักษา และขนาดของที่ดินที่ใช้ในการ ก่อสร้าง เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ระบบบำบัดน้ำเสียที่เลือกมีความเหมาะสมกับแต่ละท้องถิ่น ซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน โดยการบำบัดน้ำเสียสามารถแบ่งได้ตามกลไกที่ใช้ในการกำจัดสิ่งเจือปนในน้ำเสีย ได้ดังนี้ 1.กระบวนการทางกายภาพ (Physical Process) 2.กระบวนการทางชีววิทยา (Biological Process) 3.กระบวนการทางเคมี (Chemical… Read More »การกำจัดน้ำเสียอย่างเหมาะสม Proper Disposal of Bad Water