ติดต่อเรา

บริษัท เทอเรสเทรียล จำกัด

189 หมู่ 7 ต ำบล หนองแกว๋ อ ำเภอ หำงดง จังหวดั เชยี งใหม่ 50230

TERRESTRIAL CO. LTD.

189 Moo.7 T.Nongkaew A.Hangdong
Chiang Mai, Thailand 50230

TEL : (+66)052-001-667 , 090-212-0234, 093-046-4649                                       

 

LINE ID : goterrestrial

E-mail : hello@goterrestrial.com

Facebook : https://www.facebook.com/goterrestrial/

%d bloggers like this: