การเกิดตำหนิของสีเคลือบ (Glaze crawling)

  • by

การเกิดเกลียวของสีอัน เนื่องมาจากการแตกรอย่างเป็นร่องรอยของสีก่อนเข้าเตาเผา (ตำหนิแบบฟอง crawling) จาก Blog ที่แล้วที่ พูดถึง ความน่าจะเป็นและทฤษฏี ที่มีความเกี่ยวข้องกับสาเหตุปัญหา crawling Blog นี้จะพูดถึงปัญหา crawling ที่เกิดจากการทับเคลือบซ่อนไปมาซึ้งมีปัญหา หลักๆ คือ ตำหนิแบบฟอง และ crawling  ที่พบเห็นได้ ทั้งจากงาน เซรามิค ที่อื่นๆ และ ที่สตูดิโอเซรามิคเอง

ตำหนิแบบฟอง  crawling

ตำหนิแบบฟอง  crawling  เป็นตำหนิที่มีลักษณะเป็นคลื่นฟอง จุดๆพองขึ้นมาตรงชั้นเคลือบ มีอากาศภายใน คล้ายผืนมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ขึ้นบริเวณที่มีการพ้นเคลือบ โดยมากสาเหตุที่ทำให้เกิดตำหนิ มีดังนี้ 

  • การพ้นเคลือบหลายๆชั้นทับกันไปมา โดยที่เคลือบ ชั้นล่างแห้งไม่ทัน และปริมาณในการพ้นทับ มีหลายชั้นมากเกินไป
  • ชิ้นงานบีสมีความชื่นของชิ้นงานมากเกินไป ในบีสมีน้ำจนไม่สามารถดูดน้ำมาที่เคลือบได้ เคลือบจึงไม่เกาะ เกิดช่องช่างด้านล่างเป็นฟอง 
  • ชิ้นงานบีส บางเกินไปทำให้ ไม่มีพื้นที่ในการดูน้ำเคลือบให้เคลือบเกาะ ชิ้นงาน ทำให้การเคลือบชิ้นงานไม่สมบูรณ์ 

ที่มาและข้อมุลของรูปภาพบางส่วน
https_www.lakesidepottery.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lakesidepottery.com

ซึ่งสาเหตุเหล่านี้ ทำให้เกิดปัญหา ตำหนิแบบฟอง  crawlingชิ้นงานที่มีปัญหามักมีเคลือบเว้นเป็นจุดๆหลายๆจุดเกาะเป็นกลุ่ม ไม่หลุดออกทั้งหมด แต่จะสร้างตำหนิให้กับชิ้นงาน ได้เช่นกัน 

วิธีการ แก้ไขเบื้องต้น 

  • การวัดมาตราฐานความหนาที่เหมาะสมของเคลือบ แต่ละชนิด แน่นอนว่าเคลือบแต่ละชนิด แม้จะมีเบสเคลือบคล้ายกัน แต่ความหนาในการเคลือบชิ้นงาน ต่างกัน ทำให้ก่อนเคลือบชิ้นงานต้องศึกษา เพิ่มเติ่ม 
  • การวัดความถ่วงจำเพาะและการไหลตัวของชิ้นงาน เป็นสิ่งสำคัญที่มองข้ามไม่ได้สำหรับงานเคลือบ ความถ่วงจำเพาะที่ไม่เหมาะสม มักสร้างความหนาของชิ้นงาน
  • การแต่งชิ้นงานให้เรียบร้อยก่อนขึ้นเผา การพ้นเคลือบ มักสร้างรอยคลื่นที่เกิดจากแรงลมและเคลือบ บริเวณชิ้นงาน ซึ้งหลายครั้งต้องใช้วิธีการลูบที่ผิวชิ้นงาน เก็บรายละเอียดก่อนเผา

ที่มาและข้อมุลของรูปภาพบางส่วน
https_www.lakesidepottery.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lakesidepottery.com

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.