Shipping to USA
goterrestrial

Our Services

( Warehousing, Packaging, Quality Control, E-commerce, Amazon Supply Chain Connect )

บริการส่งออกทางเรือจากไทยไปอเมริกาโดยตู้คอนเทนเนอร์ สามารถส่งได้ทั้งพาเลทและเป็นกล่อง

ระบบบริการคลังสินค้าที่อเมริกาที่เมือง
Los Angeles รัฐ California

เชื่อมต่อกับระบบ Amazon FBA 
ที่ Amazon Thailand แนะนำ

Statistic Terrestrial

TRACKING

Container NO.2113

Container NO.2114

Container NO.2115

0
Baht Per Box
0
Baht Per Pallet
Lastest News
ขอเปลี่ยนกำหนดการการส่งออกตู้ที่เหลือของปี 2021 นี้

เนื่องจากสถานการณ์การส่งออกที่เกิดขึ้น และปัญหาความล่าช้าในการขนส่งทางเรือในช่วงนี้ เราจึงตัดสินใจลดจำนวนตู้จากแผนที่จะส่งออกในปี 2021 นี้

ประกาศถึงลูกค้า Amazon FBA
ประกาศถึงลูกค้า Amazon FBA

สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการ Amazon FBA และใช้บริการการขนส่งของ Terrestrial

2114
Terrestrial ได้ปิดตู้ 2114 Sea Bass เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ตู้ 2115 มีกำหนดออกจากเชียงใหม่ต้นเดือนตุลาคม เต็มเป็นที่เรียบร้อย ตู้ 2116 สามารถติดต่อสอบถามเพื่อขอจองพื้นที่ได้ค่ะ มีกำหนดออกกลางเดือน ตุลาคม

Our Business

Our Partners