Amazon – การส่ง

แก้ไขเรื่องปัญหาขนส่งง่ายๆ

แก้ไขเรื่องปัญหาขนส่งง่าย ๆ ด้วย Terrestrial ผู้มีประสบการณ์ในการขนส่งทางเรือไปยังประเทศอเมริกาและส่งตู้มาแล้วมากกว่า 30 ตู้ภายใน 2 ปี นอกจากนี้เรามีพนักงานที่มีความรู้และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จึงหมดปัญหาในเรื่องความเข้าใจผิดในด้านภาษา และมั่นใจได้ว่ามีความถูกต้อง