Sales

Outbound Sales เลือกให้เหมาะกับธุรกิจคุณ

  • by

“Outbound Sales” หรือการขายขาออก คือการที่ผู้ขายซึ่งโดยทั่วไปเป็นตัวแทนฝ่ายขายเริ่มต้นการมีส่วนร่วมกับผู้ซื้อที่มีศักยภาพหรือลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งตรงข้ามกับ “Inbound Sales” หรือการขายขาเข้าซึ่งลูกค้าจะเริ่มการสนทนาก่อน ซึ่งความแตกต่างระหว่าง Inbound Sales และ Outbound Sales คือ Inbound Sales จะเป็นรูปแบบการขายที่ลูกค้าเดินเข้ามาติดต่อจากความสนใจในตัวสินค้าหรือบริการ ซึ่งมีความต้องการซื้ออยู่แล้ว พวกเขาอาจจะได้รับข้อมูลทางด้านการตลาดจากแหล่งต่างๆ เช่น สื่อออนไลน์ ป้ายโฆษณา นิตยสาร เป็นต้น ก่อนที่จะเข้ามาพบคุณเพื่อทำการซื้อขาย… Read More »Outbound Sales เลือกให้เหมาะกับธุรกิจคุณ

Sales Quota สำคัญอย่างไร

  • by

Sales Quota หรือโควตาการขาย หมายถึงเป้าหมายของการขายที่มอบหมายให้กับหน่วยขายหรือพนักงานขายเป็นรายบุคคลให้บรรลุผลภายในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหรือตามช่วงเวลาที่กำหนด โควตาการขายสามารถกำหนดเป็นตัวเลข จำนวนสินค้าหรือบริการที่ขายได้ก็ได้ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่จะใช้ชี้วัด การกำหนดโควตาการขายเป็นการตั้งมาตรฐานในการวัดประสิทธิภาพ ใช้ได้ทั้งเป็นแรงจูงใจในการทำงานและเป็นเครื่องมือในการวัดผลการปฏิบัติงาน โควตาการขาย (Sales Quota) มีความสำคัญอย่างมากสำหรับองค์กรที่เน้นการขายสินค้า เพราะเป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานขายที่ต้องหาวิธีที่ทำให้บรรลุผลตามเป้าหมายให้ได้ โควตาไม่ใช่เครื่องชี้นำทางสถิติแต่เป็นเครื่องชี้นำที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับพฤติกรรมหน่วยงานขาย โดยโควต้าจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากประสบการณ์ ผลตอบสนอง ภาวะเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมถึงด้านเทคโนโลยีด้วย ประเภทโควตา โดยทั่วไปแล้วแต่ละบริษัทหรือองค์กรจะมีความแตกต่างกันประเภทโควต้าจึงมีความหลากหลาย ดังนั้นจึงตั้งรูปแบบการชี้วัดที่สามารถตั้งขึ้นมาเพื่อให้เหมาะสมกับองค์กรตนเอง แต่ประเภทโควตาที่พบโดยทั่วไป จะแบ่งออกเป็น 5 รูปแบบ ดังนี้… Read More »Sales Quota สำคัญอย่างไร

SALES : ทำความรู้จัก GROSS และ NET

. โดยทั่วไปแล้ว Gross และ Net เป็นคำกลางทั่วไปที่ใช้ขยายความเกี่ยวกับยอดขาย กำไร การเติบโต น้ำหนักสินค้า การผลิต เพื่อวัดดูประสิทธิภาพหรือตรวจสอบว่าสิ่งนั้นว่ามีมากแค่ไหน โดยส่วนใหญ่มักจะเจอกับเรื่องการขายหรือกำไรมากกว่า . Gross  เป็นคำที่ใช้สำหรับค่ารวมที่ได้จากผลของการคำนวณบางอย่าง เช่นรายได้ กำไร หรือยอดขายทั้งหมดก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่นส่วนลด โดยค่า Gross เป็นตัวเสนอภาพรวมที่ยังไม่มีการหักลบอะไร เช่น ค่าภาษี เป็นต้น Net… Read More »SALES : ทำความรู้จัก GROSS และ NET

KPI ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ มีความสำคัญอย่างไรกับองค์กร

KPI ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ มีความสำคัญอย่างไรกับองค์กร

KPI สำคัญกับทุกองค์กรเพราะย่อมต้องมีการประเมินผลวัดผล ซึ่งได้กลายมาเป็นกระบวนการสำคัญหนึ่งที่แต่ละองค์กรนำมาใช้วัดความสำเร็จ และหนึ่งในกระบวนการที่มีมาตรฐานและเป็นที่นิยมในยุคนี้ก็คือการใช้ KPI หรือ ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ มาเป็นเครื่องมือในการประเมินวัดผล KPI เป็นตัวย่อมาจากคำว่า Key Performance Indicator ซึ่งก็แปลได้ว่า “ดัชนีชี้วัดควาสำเร็จ” เป็นตัววัดคุณค่าที่ประเมินผลออกมาเป็นตัวเลข จำนวน ปริมาณได้ชัดเจนและแสดงให้เห็นว่าบริษัทหรือพนักงานมีศักยภาพหรือความก้าวหน้ามากแค่ไหน หรือประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ KPI วัดได้หลายมุมมอง ดัชนีวัดความสำเร็จในเชิงบวก เป็นเกณฑ์การประเมิลผลในแง่ดีที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ เช่น ยอดขาย, กำไร,จำนวนลูกค้าใหม่ต่อปี เป็นต้น ดัชนีวัดความสำเร็จในเชิงลบ เป็นเกณฑ์การประเมินผลโดยใช้ข้อบกพร่องหรือปัญหามาเป็นตัวชี้วัด เช่น เปอร์เซนต์ของการผลิตที่ไม่ตรงตามสเป็ค,จำนวนลูกค้าใหม่ลดลง… Read More »KPI ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ มีความสำคัญอย่างไรกับองค์กร

ความสำคัญของรายงานการขาย (Sales Report)

ความสำคัญของรายงานการขาย (Sales Report)

รายงานการขาย (Sales report) เป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญที่สุด โดยรายงานการขายจะแบ่งออกเป็นแผนงานสำหรับกิจกรรมที่ต้องทำในอนาคตและรายงานกิจกรรมที่ทำสำเร็จแล้ว สำหรับแผนงานของกิจกรรมที่ต้องทำในอนาคตจะอยู่ในรูปของแผนการทำงาน (Work plan) ซึ่งพนักงานขายจะส่งให้ผู้บริหารพิจารณาล่วงหน้าก่อนการทำงานจริงโดยอาจส่งล่วงหน้าเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือน แผนการทำงานนี้จะบอกถึงแผนในการเยี่ยมเยียนลูกค้าและเส้นทางในการเดินทาง โดยพนักงานขายจะวางแผนและจัดตารางการทำกิจกรรมของตน ดังนั้นพนักงานขายจะถูกประเมินผลโดยดูจากความสามารถในการวางแผนการทำงานและทำงานตามแผนที่วางไว้  ซึ่งผู้บริหารสามารถให้คำแนะนำในการปรับปรุงแผนการทำงานได้ การทำรายงานการขาย (Sales report) สำคัญอย่างไร 1. ความสำคัญสำหรับองค์กร ข้อมูลที่พนักงานขายที่บันทึกถือเป็น “ขุมทรัพย์ชั้นเลิศ” เช่นรายละเอียดของลูกค้าหรือรายละเอียดการพูดคุยแต่ละครั้ง ถ้านักขายไม่มีการบันทึกผลก็หมายความว่าบริษัทไม่มีทางเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเลยและหากลองนึกคิดไปว่าถ้านักขายคนนั้นไม่ได้อยู่กับองค์กรเราแล้ว ทุกอย่างก็หายไปตามนักขายคนนั้นๆด้วย ซึ่งหากป้องกันเหตุการ์ณเช่นนี้ควรจะมีการจดบันทึกผลไว้อยู่เสมอ 2. ความสำคัญสำหรับผู้จัดการฝ่ายขาย หากเป็นผู้จัดการฝ่ายขายแต่ไม่ทราบว่านักขายในทีมของคุณหาลูกค้ากี่ราย… Read More »ความสำคัญของรายงานการขาย (Sales Report)

FOLLOW ON EMAILS

FOLLOW ON EMAILS : การติดตามอีเมล

จากบทความก่อนที่เรานำเสนอเรื่อง การเขียนอีเมลสำหรับลูกค้าใหม่ (Prospecting Emails) ซึ่งหากเราวางกลยุทธ์ส่งอีเมลหาลูกค้าที่เป็นเป้าหมายของเราแล้วเราควรจะมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยวางแผนจังหวะการขายให้ปรับเหมาะสมกับบริษัทหรือองค์กรของคุณและสิ่งที่สำคัญคือ Content Marketing หรือเรียกว่าเทคนิคการทำการตลาดที่ใช้คอนเทนต์ไปยังลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยทางการตลาด Content ถูกทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์บางอย่างที่ชัดเจน เช่น ทำเพื่อโปรโมทสินค้า ขายสินค้าหรือบริการ สร้างชื่อเสียงให้แบรนด์ เป็นต้น  ในการส่งอีเมลนั้นก็ต้องอาศัยจังหวะด้วยเช่นกันข้อแนะนำคือไม่ควรส่งถี่ติดกันจนเกินไป เว้นระยะเวลาให้พอดีและไม่ยืดยาวเกินไปที่จะติดต่อกลับไปอีกครั้ง เพื่อให้ลูกค้าจดจำเราได้นั่นเอง ในบทความนี้เราขอเสนอไอเดียการติดตามอีเมลหาลูกค้าเป้าหมายในครั้งต่อไปหลังจากที่ส่งอีเมลไปครั้งแรกแล้ว เราจะทำอย่างไรเพื่อลูกค้าเป้าหมายรายนี้สนใจและต้องกลายเป็นลูกค้าของเรา โดยการส่งอีเมลกลับหรือส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ ส่งอีเมลครั้งแรก หากเราส่งอีเมลครั้งแรกหาลูกค้าเป้าหมายควรเป็นที่อีเมลที่ตั้งใจเขียนถึงโดยเฉพาะ… Read More »FOLLOW ON EMAILS : การติดตามอีเมล

Prospecting Emails

การเขียนอีเมลสำหรับลูกค้าใหม่ (Prospecting Emails)

ในการทำงานไม่ว่าจะองค์กรใหญ่ ขนาดกลาง หรือเล็กแทบทุกคนที่จะต้องติดต่องานผ่านทางอีเมล เพราะข้อดีของอีเมลคือสามารถเก็บทุกการสนทนาและหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรได้นั่นเอง โดยจะมาบอกวิธีและตัวอย่างการเขียนอีเมลสำหรับการติดต่อลูกค้าในครั้งแรก โดยการสื่อสารด้วยอีเมลเพื่อส่งข้อความหรือเนื้อหาให้กับลูกค้า จะต้องใช้เทคนิคและวิธีการการเขียนอย่างไรก็เพื่อสร้างความเชื่อถือและส่งเสริมภาพลักษณ์ทีดีให้แก่บริษัท ในบทความนี้จึงขอแชร์เทคนิคการเขียนอีเมลสำหรับลูกค้าใหม่และส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังได้ความน่าเชื่อถือจากลูกค้าเพิ่มขึ้นอีกด้วย เพิ่มโอกาสการตอบรับจนมีความคืบหน้าของงานเกิดขึ้น ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการเขียนนั้นมีอยู่  3 ระดับด้วยกัน คือเป็นทางการ ไม่ทางการและกึ่งทางการ โดยการเขียนเป็นได้ทั้ง 3 ระดับ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเขียนถึงใคร หากประยุกต์เข้ากับการส่งอีเมลติดต่อลูกค้าเราอาจจะนำมาปรับเป็นอีเมลโดยทั่วไปและอีเมลที่เฉพาะเจาะจงไปเลย มาดูวิธีการเขียนอีเมลให้ดึงดูดใจลูกค้าและไม่มีข้อความที่อัดนั้นตัวหนังสือนั้นแนะนำเนื้อหาไม่ควรมีความยาวเกิน 5 บรรทัด ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง? หากต้องการติดต่อกับลูกค้าเป้าหมายใหม่ ควรเป็นอีเมลที่ตั้งใจเขียนถึงโดยเฉพาะจะทำให้เขาไม่รู้สึกว่านี่คืออีเมล… Read More »การเขียนอีเมลสำหรับลูกค้าใหม่ (Prospecting Emails)