Internship Page

ฝ่ายที่เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน

Logistics

รายละเอียดงาน

– ตรวจสอบเอกสารการส่งออกของลูกค้า อาทิ Packing Lists, Exports Pack List
– ตรวจสอบเอกสารการส่งออกอื่น ๆ
– พิธีการศุลกากร
– สร้าง Scan File, Barcode, Label ที่จำเป็นต่อการส่งออก
– สร้าง Shipment Plan สำหรับ Amazon
– งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์
(อาจมีโอกาสเรียนรู้ฝ่ายอื่น ๆ ร่วมด้วย )

คุณสมบัติผู้สมัคร

– มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารส่งออก และที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์
กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 2-4
– มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Powerpoint, Excel)
– มี Laptop หรือ Notebook เป็นของตัวเอง
*ช่วงเวลา : พ.ย. 65 – ก.พ. 66 (ปิดรับสมัคร)

Sale Support

รายละเอียดงาน

– วิจัยและหาลูกค้าใหม่

– โทรและส่งอีเมลหาลูกค้าตามกลุ่มเป้าหมาย

– ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการของบริษัทแก่ลูกค้า

– ช่วยจัดทำเอกสารทั่วไป

– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

– สนใจทำงานฝ่ายขาย รักการขาย
– มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารส่งออก และที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์เบื้องต้นจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 2-4 – มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Powerpoint, Excel) – มี Laptop หรือ Notebook เป็นของตัวเอง
 
*ช่วงเวลา : พ.ย. 65 – ก.พ. 66 (เต็ม)

Marketing

รายละเอียดงาน

– ถ่ายภาพ, ตัดต่อภาพ, ปรับแต่งสี
– เขียน Listing รายการสินค้าบนหน้าเว็บไซต์ Amazon.com ที่เหมาะสมกับตลาดออนไลน์ต่างประเทศ
– สร้าง Catalog
– ทำ Content online บน Social Media และเขียน Blog ในลักษณะของภาษาอังกฤษ
– ช่วยงานภาษาในงานออกแบบอื่นๆ
– Sourcing หาแหล่งผลิตสินค้าและหาลูกค้าต่างประเทศ(USA)
– สื่อสารการตลาดผ่านอีเมล
– งานด้านการตลาดอื่น ๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร

– ใช้งานภาษาอังกฤษได้ (การเขียน) กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 3-4 – มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Powerpoint, Excel) – มีความสามารถในการทำงานด้านกราฟิกขั้นพื้นฐาน – มี Laptop หรือ Notebook เป็นของตัวเอง
 
*ช่วงเวลา : พ.ย. 65 – ก.พ. 66 (เต็ม)

Accounting

รายละเอียดงาน

– บันทึกบัญชีด้านรับเงิน-จ่ายเงิน
– ออกหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย
– ทำรายงานเกี่ยวกับภาษีซื้อ-ภาษีขาย,ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ได้
– ตรวจสอบและอัปโหลดเอกสารทางบัญชี
– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

– มีความรู้ด้านการบัญชี กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 2-4
– มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Powerpoint, Excel) – มี Laptop หรือ Notebook เป็นของตัวเอง
 

หมายเหตุ : ทางบริษัทเปิดรับตลอด แต่รับ 1 คนต่อ 1 ช่วงเวลาเท่านั้น

สิทธิประโยชน์

– ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ (9.00น. – 17.00น.)
– อาหารกลางวัน 1 มื้อ
– การฝึกอบรมสำหรับการฝึกทำงานจริง
– มีพนักงานประจำคอยช่วยและสอนงาน
– มีเงินค่าตอบแทนรายเดือน*

ขั้นตอนการสมัคร

*โปรดอ่านรายละเอียดให้ชัดเจนและแนบเอกสารตามนี้

เอกสารประกอบไปด้วย
– Cover Letter (แบบฟอร์มที่ถูกต้อง > https://goterrestrial.com/2020/12/02/cover-letter/)
– Resume (แบบฟอร์มที่ถูกต้อง > https://goterrestrial.com/2020/12/02/how-to-write-a-resume/)
– Transcript
*โปรดระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครและช่วงเวลาในการฝึกอย่างชัดเจน*

>>> ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่อีเมล jui@goterrestrial.com <<<