terrestrial

Needs Analysis หรือการวิเคราะห์ความต้องการ 

  • by

การวิเคราะห์ความต้องการเป็นกระบวนการที่สำคัญในการตัดสินใจและการวางแผนในองค์กร และช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าหรือกลุ่มคนเฉพาะได้อย่างมีประสิทธิภาพ.