คำศัพท์พื้นฐานน่ารู้เกี่ยวกับตัวอักษร (Typographic)

  • by

Basic Typographic vocab (typesize, linespacing, letterspacing, line length): picas, font, (font vs. typeface)

คำศัพท์เกี่ยวกับตัวอักษร จะสามารถอธิบายถึงแนวคิดการออกแบบ ดีไซน์ของตัวอักษรออกมาได้ ซึ่งผลลัพธ์ของการออกแบบก็คือ ฟอนต์

คำศัพท์พวกนี้จะทำให้รูปแบบการมองอักษร/ตัวพิมพ์ของเราเปลี่ยนไป!

Type size

________________________________________________________________________________________

ขนาดของตัวอักษรหรือตัวอักษรที่พิมพ์หรือแสดงบนหน้าจอ โดยปกติจะระบุด้วยชื่อ เช่น pica points เป็นต้น

  • pica หรือ ปิก้า เป็นวัดการพิมพ์ที่มีขนาดประมาณ ​16 ของนิ้ว หรือ  ​168 ไปถึง ​173 ของฟุต
  • points คือ หน่วยการวัดที่เล็กที่สุด มันใช้สำหรับวัดขนาดตัวอักษรนำหน้าและรายการอื่น ๆ ในหน้าที่พิมพ์

Linespacing

________________________________________________________________________________________

การกำหนดขนาดระยะห่างระหว่างบรรทัด ซึ่งกำหนดไว้ ห่างแค่ 1 บรรทัด 1.5 บรรทัด หรือ 2 บรรทัดเป็นต้น

Letterspacing

________________________________________________________________________________________

การพิมพ์การเว้นวรรคตัวอักษรหรือการเพิ่มระดับของช่องว่างระหว่างตัวอักษรให้มีความสอดคล้องกับสายตาผู้อ่าน เพราะการเว้นวรรคตัวอักษรจะมีผลต่อความหนาแน่นของภาพรวมด้วย

Line length

________________________________________________________________________________________

ความยาวของประโยคและตัวอักษรที่ใช้ในบรรทัดเดียวกัน โดยรวมถึงการเว้นวรรของประโยค อีกทั้งความยาวของเนื้อหาจะสัมพันธ์ความกว้างยาวของหน้าจอหรือหน้ากระดาษ และที่สำคัญจะยืดหยุ่นตามฟ้อนต์ด้วย

จะสังเกตได้จากภาพข้างล่างว่า ”ในแต่ละฟ้อนต์จะมีขนาดในแต่ละตัวอักษรไม่เท่ากันทำให้ความยาวของบรรทัดนั้นไม่เท่ากัน”

รูปแบบของต่าง/ลักษณะของฟ้อนต์

Font vs. Typeface

Typeface หรือ แบบอักษร คือ การออกแแบตัวอักษรที่มีรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตัวหนา ตัวหนาพิเศษ ตัวบาง ตัวเอียง ซึ่งรูปแบบต่าง ๆ เหล่านี้เราจะเรียกว่า ฟ้อนต์

______________________________________________________________________

เมื่อเรารู้จักคำศัพย์พื้นฐานของตัวอักษรกันแล้ว เราก็จะเข้าใจถึงลักษะของมันมากขึ้น และสามารถดำเนินการออกแบบตัวอักษรได้ ซึ่งการออกแบบตัวอักษรก็จะมีศัพท์ที่ใช้เรียกอีกแบบหนึ่ง ขอยกตัวอย่างมาเพียงบางส่วน

  • Stroke: เป็นองคฺประกอบเ้นเดียวที่เป็นส่วนหนึ่งของตัวอักษร อาจจะเป็นเส้นตรงหรือโค้ง
  • Stem: เส้นขีดหลัก (มักจะเป็นแนวตั้ง) ของแบบตัวอักษร
  • Arc of Stem: ลักษณะเส้นโค้งต่อเนื่อง
  • Foot: เป็นส่วนล่างของที่วางอยู่ข้างล่างของตัวอักษร
  • สามารถไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ …. canva

จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบของตัวอักษรมีหลายหลายแบบ ฉะนั้นการผลิตตัวอักษรออกมาจึงต้องใช้ความใส่ใจเป็นอย่างมาก

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.