ทำความรู้จัก DITP และ Thaitrade

 • by

สำหรับผู้ที่ทำการค้าขายระหว่างประเทศหรือนำเข้าส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ อาจจะรู้จัก 2 องค์กรนี้ เพราะเป็นองค์กรที่ช่วยส่งเสริมและเป็นกลุ่มของผู้ส่งออกและนำเข้า มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ฉะนั้นในบทความนี้จะมาพูดถึงความสำคัญ และมีความเกี่ยวข้องกันยังไง

DITP ( Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand)

DITP หรืออาจเรียกในชื่อภาษาไทยว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีหน้าที่ในการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ขยายตลาด สินค้าและธุรกิจไทย บริการของไทย พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและธุรกิจบริหารส่งออก ให้ข้อมูลการค้าและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก เพื่อเพิ่มมูลค่าและปริมาณการส่งออกของประทศไทย

(เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ แก้ไขจุดอ่อน เสริมสร้างจุดแข็ง รวมไปถึงการจัดสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้การส่งออกอย่างรอบด้าน ทั้งการสร้างแบรนด์ ขั้นตอนต่าง ๆ ในการพาแบรนด์ไทยไประดับสากล)

โดยมีค่านิยมขององค์ในชื่อเรียกว่า DITP DRIVE

D = Dedicated มุ่งมั่น ขยัน อดทน
R = Responsive ผลลัพธ์ฉับไว
I = Integrity ธำรงไว้ซึ่งคุณธรรม
V = Value Creation สร้างสรรค์สิ่งใหม่
E = Excellent เพื่อการค้าไทยเป็นเลิศ

ตัวอย่างกิจกรรมที่ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เช่น

 • การจัดเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้นำเข้าต่างชาติ (Business Matching)
 • การจัดงานแสดงสินค้าไทยในตลาดเป้าหมาย (Top Thai Brand/ Thailand Week/ Mini Thailand Week)
 • การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย (In-store Promotion)
 • สร้างและพัฒนาต่อยอดระบบตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Thaitrade.com
 • ส่งเสริมผู้ประกอบการเข้ามาใช้งานระบบการค้าออนไลน์
 • เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มออนไลน์ชั้นนำในต่างประเทศเพื่อผลักดันการส่งออกสินค้าไทยผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน (Cross-Border E-Commerce)
 • การจัดเจรจาธุรกิจทางช่องทางออนไลน์ (on-line business matching) ระหว่างผู้ส่งออกไทยกับผู้นำเข้าในต่างประเทศ
 • การให้บริการจัดหาสินค้า (Sourcing Service) ตามความต้องการของผู้ซื้อ

**โดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) จะมีการออกยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศออกมาในทุกปี (คลิกเพื่ออ่านแผน)

สินค้าที่ได้รับความสนใจสูง ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม รถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ ของที่ระลึกและของตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์ อัญมณีและอุปกรณ์

Thaitrade

Thaitrade.com เป็นตลาดออนไลน์ B2B E-Marketplace โดยถูกก่อตั้งในปี 2554 โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ (MOC) ประเทศไทย มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มโอกาสการค้าของผู้ส่งออกของไทย โดยเฉพาะ SMEs และ OTOP แนวคิดคือ รวมสินค้าของไทยไว้ภายใน E-Marketplace เดียวเพื่อให้คู่ค้าจากทั่วโลกมาค้นหาสินค้าจากไทย

ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ Thaitrade.com

เว็บไซต์นี้เชื่อมโยงผู้ขายชาวไทย โดยเฉพาะ SMEs และผู้ซื้อจากต่างประเทศ จำนวนผู้ใช้งาน Thaitrade.com มีจำนวน 1,123,611 รายในปี 2559

บริการหลักของ Thaitrade.com

 • B2B E-Marketplace รวมสินค้าไทยเพื่อขายให้ผู้ซื้อต่างประเทศ
 • Service ในด้านการส่งเสริมและช่วยเหลือ SMEs
 • จับคู่ธุรกิจที่จัดขึ้นทางออนไลน์และออฟไลน์ ผ่านกิจกรรมผ่าน Zoom
 • B2B (ธุรกิจสู่ธุรกิจ) B2B2C (ธุรกิจสู่ธุรกิจสู่ผู้บริโภค)
 • บริการงานด้านพิธีการออกของจากศุลกากร (Customs Clearance) การขนส่งทางอากาศ (Air-freight)
 • การขนส่งทางทะเล (Sea-freight) ทั้งขาเข้าและขาออก (Inbound and Outbound Services)
 • อื่น ๆ

DITP และ Thaitrade.com เกี่ยวข้องกันอย่างไร

หลายคนอาจจะสงสัยว่า DITP และ Thaitrade.com เกี่ยวข้องกันอย่างไร เพราะภายในเว็บไซต์ของทั้งสอง จะมีการเชื่อมต่อกันและมักกล่าวถึงกันเสมอ

อย่างที่บอกไปข้างต้นว่า DITP หรือที่เรียกว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นองค์กรที่สร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งมีกลยุทธ์และแบบแผนออกมาเพื่อส่งเสริมสินค้าของไทย และได้ออกแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Thaitrade.com ออกมา เพื่อเป็นแหล่งรวมที่สินค้าไทย และค้าขายแบบ B2B ให้กับผู้ค้าต่างประเทศ


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.