ราคาจัดเก็บ Amazon Storage 2022 (Q4)

Amazon Storage 2022 (Q4)

สำหรับผู้ขาย Amazon นั้นจะมีค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งในการขายคือค่าจัดเก็บสินค้าคงคลังที่ทางอเมซอนคิดเป็นรายเดือนตามสินค้าคงคลังของคุณใน Fulfillment Center โดยคำนวนจากปริมาตรลูกบาศก์ฟุตเฉลี่ยต่อวัน

การคิดค่าใช้จ่ายจะคิดตามขนาดของสินค้าที่บรรจุพร้อมจัดส่งและประเภทของสินค้าแต่ละชนิด หากเป็นสินค้าประเภทสินค้าอันตรายจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าสินค้าประเภททั่ว ๆ ไปโดยค่าใช้จ่ายจะถูกตัดในบัญชี Amazon ทุก ๆ วันที่ 7 และ 15 ของเดือน

ปัจจัยที่ใช้ในการคิดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บคลังสินค้า Amazon

Product size tier > ระดับของขนาดสินค้า เป็นหมวดหมู่และวัดขนาดต่อหน่วยที่บรรจุมีผลทั้งน้ำหนัก ปริมาตรของผลิตภัณฑ์สามารถเข้าไปดูวิธีกำหนดขนาดและวิธีวัดขนาดสินค้าได้ที่ ลิงก์นี้ (Login บัญชี Amazon Seller Center ก่อน)

Current month > ค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บจะแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาของปี ขึ้นอยู่กับฤดูกาลการซื้อสินค้า

Product volume > ขนาดและปริมาตรของผลิตภัณฑ์ที่บรรจุพร้อมจัดส่งตามข้อกำหนดของ Amazon (Login บัญชี Amazon Seller Center ก่อน) คำนวนโดยคิดเป็นหน่วยลูกบาศก์ฟุตรวมกับปริมาณในคลังสินค้าของคุณ

Average daily units > จำนวนหน่วยสินค้าเฉลี่ยรายวันที่จัดเก็บใน FBA ต่อเดือน

Dangerous goods classification status > สินค้าที่อยู่ในเงื่อนไขสินค้าอันตรายของ Amazon และเข้าไปตรวจสอบสินค้าของคุณหากถูกจัดเป็นประเภทสินค้าอันตรายได้ที่ ลิงก์นี้

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายการเก็บสินค้า Amazon Storage

สินค้าประเภทปกติ

ยกตัวอย่างการคิดค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ = จำนวนหน่วยสินค้าต่อวันเฉลี่ย x ปริมาตรสินค้าต่อหน่วย x อัตราค่าจัดเก็บ(คิวบิกฟุต)

  • สินค้าขนาดมาตรฐาน
  • เดือนตุลาคม
  • ปริมาตรสินค้าต่อชิ้น 0.05 คิวบิกฟุต
  • จำนวนหน่วยสินค้าจัดเก็บเฉลี่ยรายวัน 100
  • ไม่อยู่ในหมวดหมู่สินค้าประเภทอันตราย

= 100 x 0.5 x $0.83

= $4.15 ต่อเดือน

สามารถเข้าไปเช็คค่าจัดเก็บสินค้าได้ที่ลิงก์ https://sellercentral.amazon.com/fba/revenuecalculator/index

รายงานค่าจัดเก็บสามารถเข้าไปเช็คได้ที่ลิงก์ https://sellercentral.amazon.com/reportcentral/STORAGE_FEE_CHARGES

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.