Amazon Guide: CTR (Click Through Rate) คืออะไร ?

CTR Click Through Rate

CTR (Click Through Rate) – อัตราส่วนผู้เข้าชมและผู้คลิก

CTR (Click Through Rate) เป็นค่าที่วัดผลการคลิกเมื่อมีการแสดงโฆษณาหรือเนื้อหาต่างๆ บนหน้าเว็บไซต์ อีเมล หรือแอปพลิเคชัน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดว่าผู้ชมตอบสนองต่อเนื้อหาหรือโฆษณานั้นๆ อย่างไร โดยคำนวณจากอัตราส่วนระหว่างจำนวนผู้เข้าชมกับจำนวนผู้คลิก เป็นเปอร์เซ็นต์

CTRs สามารถนำมาใช้ในการวัดประสิทธิภาพของการโฆษณาหรือเนื้อหาต่างๆ บนหน้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่างๆ ที่เป้าหมายการตอบสนองของผู้ชมเป็นการคลิกโฆษณาหรือเนื้อหาดังกล่าว ดังนั้นการวัด CTRs จะช่วยให้ผู้ใช้บริการเข้าใจความสนใจของผู้ชมและปรับปรุงการออกแบบหรือการจัดการเนื้อหาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

การเพิ่ม CTRs ผู้ให้บริการควรจัดการและปรับปรุงเนื้อหา และส่งเสริมการคลิกของผู้ชมอย่างต่อเนื่อง โดยการใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การเพิ่มความสวยงามให้กับแบนเนอร์โฆษณา การเลือกเนื้อหาและภาพประกอบที่น่าสนใจ การจัดวางและการใช้สีที่เหมาะสม เป็นต้น

สำหรับใน Amazon > CTR คืออัตราส่วนระหว่างยอดคลิกของผู้ซื้อที่กดเข้ามาต่อจำนวนครั้งเมื่อเห็นโฆษณาของคุณ คุณสามารถเข้าไปเช็ค CTR ของแคมเปญโฆษณาได้ที่ Amazon Seller Central > Advertising > Campain Manager หลังจากนั้นเปิด Colum “Clickthrough rate (CTR)” ขึ้นมาตามภาพ ที่จะบอกอัตรา CTR ในแต่ละแคมเปญของคุณ

Image : TERRESTRIAL

นอกไปจากนั้นคุณยังสามารถเข้าไปในแต่ละแคมเปญเพื่อดูเจาะละเอียดเกี่ยวกับ Keyword ที่ถูกค้นและผู้ซื้อกดเข้าโฆษณาของคุณเพื่อปรับเปลี่ยนงบประมาณตามยอด CTR เพื่อให้โฆษณามีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นได้อย่างละเอียด

Image : TERRESTRIAL

การใช้ประโยชน์จาก CTR 

  • คุณสามารถดูอัตรา CTR ในแต่ละแคมเปญเพื่อจัดสรรงบประมาณให้กับแคมเปญที่มีประสิทธิภาพสูงมากกว่าเพื่อเพิ่มยอดขาย และเช่นเดียวกันในการเพิ่มงบประมาณ Bid Rate ในแต่ละ Keywords ที่มี CTR สูงๆ ของคุณให้มากขึ้นและลด Bid Rate ใน Keywords ที่มียอด CTR ต่ำได้ เพื่อประหยัดต้นทุน
  • ใช้ดู Keywords ที่แข็งแรงและตรงกลุ่มเป้าหมายของสินค้าของคุณเพื่อปรับแต่งหน้า Listing รายการสินค้าให้ตรงกลุ่มมากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกันกับหน้า Homepage, Enhance Listing, A+ Content
  • ใช้ปรับแต่งง Keyword แบบ Manual สำหรับผู้ขายที่ต้องการปรับเปลี่ยน Keyword Type ทั้งแบบ Broad Match Phrase Match, Exact Match

Keyword Broad Match (การจับคู่คีย์เวิร์ดแบบกว้าง): คือการเลือกคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับที่เราต้องการโฆษณา แต่อาจจะไม่ตรงกันทุกคำ ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราใช้คีย์เวิร์ด “Coffee Blend” จะมีโฆษณาปรากฏขึ้นเมื่อมีคำคล้ายกันเช่น “Coffee Powder” หรือ “Chocolate Blend”

Keyword Phrase Match (การจับคู่คีย์เวิร์ดแบบวลี): คือการเลือกคีย์เวิร์ดที่มีคำศัพท์ที่แตกต่างกันไป แต่เป็นวลีเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราใช้คีย์เวิร์ด “Coffee Blend” โฆษณาจะปรากฏเมื่อคำคล้ายกันเป็นวลี เช่น “medium roast coffee beans”

Keyword Exact Match (การจับคู่คีย์เวิร์ดแบบแม่นยำ): คือการเลือกคีย์เวิร์ดที่ตรงกันทุกคำและตำแหน่งของคำเท่านั้น เมื่อใช้คีย์เวิร์ด “Coffee Blend” โฆษณาจะปรากฏเฉพาะเมื่อมีคำเหมือนกันและตรงกันทุกคำ

คุณสามารถปรับแต่ง Keywords จากยอด CTR เพื่อให้ได้ Keyword ที่มีประสิทธิภาพสูงและตรงกับกลุ่มเป้าหมายของคุณได้

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.