ค่าจัดเก็บสินค้าคงคลังรายเดือน Monthly inventory storage fees ของ Amazon ในปี 2023

 • by

Amazon คิดค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสินค้าคงคลังรายเดือนสำหรับพื้นที่สินค้าคงคลังของคุณใช้สอยในโกดัง Amazon  ค่าบริการจัดเก็บรายเดือนจะคำนวณจากปริมาณเฉลี่ยรายวันของคุณในหน่วยลูกบาศก์ฟุต โดยพิจารณาจากขนาดของสินค้า โดยการเก็บค่าธรรมเนียมจะเกิดขึ้นระหว่าง 7-15 ของเดือน

ค่าบริการจัดเก็บรายเดือนประกอบด้วยส่วนประกอบค่าธรรมเนียมต่อไปนี้:

1.พิจารณาจากขนาดผลิตภัณฑ์และช่วงเวลาของปี

 • มกราคม-กันยายน
 • ตุลาคม – ธันวาคม
 • Standard size
 • Oversize

2.ค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่จัดเก็บสินค้าคงคลัง

Standard size

 • ต่ำกว่า 26 สัปดาห์ = ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • 26 – 39 สัปดาห์ = 0.69 ดอลลาร์ต่อลูกบาศก์ฟุต
 • มากกว่า 39 สัปดาห์ = 0.94 ดอลลาร์ต่อลูกบาศก์ฟุต

Oversize

 • ต่ำกว่า 26 สัปดาห์ = ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • 26 – 39 สัปดาห์ = 0.46 ดอลลาร์ต่อลูกบาศก์ฟุต
 • มากกว่า 39 สัปดาห์ = 0.63 ดอลลาร์ต่อลูกบาศก์ฟุต

3.หากคุณมีสินค้าคงคลังที่จัดเป็นสินค้าอันตราย จะมีค่าธรรมเนียมที่ที่แตกต่างกัน คุณต้องอ่านคู่มือ การระบุสินค้าอันตราย เพื่อประเมินว่าสินค้าของคุณเป็นสินค้าอันตรายหรือไม่

ราคาค่าจัดเก็บสินค้าคงคลัง ณ ปัจจุบัน

ภาพจาก sellercentral.amazon.com

ค่าธรรมเนียมต่อผลิตภัณฑ์ = หน่วยรายวันเฉลี่ย x ปริมาณต่อหน่วย x อัตราที่ใช้

ตัวอย่าง

 • ระดับขนาด: ขนาดมาตรฐาน
 • อัตราการใช้พื้นที่จัดเก็บสำหรับระดับขนาด: 14 สัปดาห์
 • เดือนปัจจุบัน: กรกฎาคม
 • ปริมาตรต่อหน่วย: 0.05 ลูกบาศก์ฟุต
 • หน่วยจัดเก็บเฉลี่ยต่อวัน: 100
 • การจัดประเภทสินค้าอันตราย: ไม่ใช่สินค้าอันตราย

วิธีคิด: 100 x 0.05 x 0.87 ดอลลาร์ = 4.35 ดอลลาร์

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.