สารลดแรงตึงผิว Deflocculant ตัวช่วยการไหลตัว

จาก Blog ที่แล้วที่ พูดถึง ความหนาที่แตกต่างกันของดิน ในการขึ้นรูปชิ้นงาน มีผลต่อการแตกร้าวของชิ้นงาน และการไหลตัวที่ไม่ดีของน้ำดินและเคลือบ ซึ้งใน Blog นี้จะเกี่ยวข้องกัน คือ ตัวช่วยที่ลดการทำให้น้ำดินและเคลือบไหลตัวได้ดี ในงานเซรามิค

” นิยามความหมาย สารลดแรงตึงผิว (Deflocculant ) “
 สารที่เติมลงไปเพื่อปรับการไหลตัวของน้ำดินและเคลือบให้มีการไหลตัวที่ดีขึ้น ซึ้งสารลดแรงตึงผิว มีหลากหลายสาร ขึ้นอยุ่กับความถนัด และสูตรการใช้งาน แต่ทุกตัวมีคุณสมบัติเดียวกัน การใส่ในปริมาณที่แตกต่างกัน เช่น
-โซเดียมซิลลิเกต
– โซเดียมไฮดรอกไซด์
– เกลือแกง
-โซเดียมซัลเฟต
ซึ้งทั้งหมด จะมีคุณสมบัติคล้ายกัน แต่ที่เป็นที่รุ้จักและ มีการใช้งานอยากกว้างขวาง คือ โซเดียมซิลลิเกต เพราะค่าการเติ่ม การใช้งาน และมีคุณสมบัติที่ ดีที่สุด


ทีมาของรูปภาพ และข้อมุลบางส่วน
ภาพ โซเดียมซิลิเกตที่ใช้เติ่ม
http://www.thaiceramicsociety.com/topic_view.php?id=102

“โซเดียมซิลิเกต Na2 SiO3”
โซเดียมซิลิเกต เป็นสารลดแรงตึงผิว มีหน้าที่ เป็นตัวช่วยให้ ส่วนประกอบของดิน เคลือบ ผสมเข้ากันได้ อย่างที่รู้กัน ว่าน้ำดินหล่อที่ใช้ในงานอุตสหกรรม เซรามิค เกิดจากการผสมกันระหว่าง ผงดิน สารประกอบต่างๆ น้ำ ซึ้งจะมีทั้งของแห้ง และเปียก เวลาผสมกัน ส่วนประกอบเหล่านี้บางครั้งจะต้องใช้เวลาในการผสมหลายชั่วโมงในถังปั่น แม้ว่าจะใช้เวลานาน แต่ส่วนประกอบ มักไม่แตกตัวและมีจับกันเป็นก้อนเล็กๆ โซเดียมซิลิเกต จึงเป็นตัวช่วยทำให้ ก้อนเล็กๆเหล่านี้แตกตัว เป็นน้ำดิน ที่ละเอียดขึ้น หากน้ำดินปั่นไม่ละเอียดจะมีผลต่อการหล่อชิ้นงาน ชิ้นงานอาจจะแตก พื้นผิวไม่เรียบ เป็นรูหลังหารเผาบีส

ทีมาของรูปภาพ และข้อมุลบางส่วน
ภาพ การเติ่มโซเดียมซิลิเกตในดิน
http://lib3.dss.go.th/fulltext/dss_manual/M023.pdf

“วิธีการเติ่ม โซเดียมซิลลิเกต “
การเติ่มโซเดียมซิลิเกต แบ่งได้ดังนี้
-การเติ่ม ในน้ำดิน
การเติ่มในน้ำดิน เติ่มเพื่อ ช่วยให้ดินผสมกัน และไหลตัวได้ดี การเติ่ม จะเติ่ม อยุ่ที่ปริมาณ 50 ลิตร ต่อ โซเดียมซิลิเกต 10 – 20 กรัม เท่านั้น การเติ่มจะเป็นการเติ่มแบบค่อยๆเติ่มและปั่น ให้เข้ากัน วัดความถ่วงจำเพาะที่เหมาะสมกับการใช้งาน ความข้นเหลว ที่ต้องการ หากเติ่มมากจนเกินไปดินจะเหลวและตกตะกอน

ทีมาของรูปภาพ และข้อมุลบางส่วน
ภาพ การเติ่มโซเดียมซิลิเกตในเคลือบ
http://www.thaiceramicsociety.or.th/pdf/Article/29.pdf


-การเติ่ม ในน้ำเคลือบ

การเติ่มในน้ำเคลือบจะเติ่ม เพื่อช่วยให้ส่วนประกอบ ผงเคลือบ และ น้ำเข้ากัน การไหลตัวเช่นเดียวกันกับดิน แต่จะ ต้องระวังเรื่องของคราบโซเดียมที่มีผลต่อเคลือบบางชนิดเช่น เคลือบขาวด้านหรือเคลือบดำด้านที่มีสีเดียว หากบดไม่ละเอียดเคลือบอาจจะเกิดคราบขึ้นได้ปริมาณการเติ่มจะขึ้นอยุ่กับ ความต้องการใช้เคลือบว่าเคลือบที่จะใช้งานต้องการ ความถ่วงที่เท่าใดถึงจะเหมาะกับ การใช้งานทั้งนี้ขึ้นอยุ่กับความถนัด แต่ละสูตรเคลือบ


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.