Amazon Guide : ACOS & TACOS คืออะไร ?

Amazon ACOS ROAS TACOS

ACOS

ACOS Amazon advertising cost of sales เป็นอัตราวัดประสิทธิภาพโฆษณาบนเว็บไซต์ Amazon ที่ถูกใช้วัดในโฆษณาประเภทแคมเปญ Pay-per-click (PPC) ซึ่งโฆษณาเหล่านี้จะถูกแสดงบนหน้าจอค้นหาสินค้าหน้าเว็ปไซต์ หรือ Sponsored Products, Sponsored Brands และรวมถึง Sponsored Display

ACOS จะคอยเปรียบเทียบจำนวนเงินที่ใช้ในแคมเปญ กับจำนวนเงินที่ได้รับจากการขาย ซึ่งเป็นค่าที่สามารถวัดประสิทธิโฆษณานั้น ๆ ได้

วิธีการคำนวน ACOS

Amazon ACOS จะคำนวนโดยใช้ ค่าใช้จ่ายโฆษณาหารด้วยรายได้จากนั้นแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ ตัวอย่างเช่น คุณใช้จ่ายโฆษณา $50 และได้รับรายได้จากโฆษณาเป็น $100 ค่า Amazon ACOS ของคุณจะเท่ากับ 50%

ROAS คืออะไร ?

Return on Ad Spend (ROAS) เป็นการหาอัตราที่ตรงข้ามกับ ACOS โดยการคำนวนจะได้ผลลัพธ์ที่เป็นตัวเลขเป็นจำนวนเท่าของต้นทุนในการทำโฆษณานั้น ๆ หากคำนวนจากตัวอย่างข้างต้น ROAS จะเท่ากับ 2 เท่า

ความแตกต่างระหว่าง ACOS และ ROAS นั้นแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเนื่องจากการคำนวนถูกคิดจากข้อมูลชุดเดียวกัน หากคุณต้องการวางแผนที่ตัวยอดขายคุณสามารถคำนวนโดยใช้ ACOS แต่หากคุณอยากทราบยอดขายจากต้นทุนโฆษณาคุณสามารถใช้ ROAS ในการคำนวนนั่นเอง

การวัดผล ACOS

การวัดประสิทธิจากการคำนวน ACOS นั้นขึ้นอยู่กับประเภทผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ซึ่งมีค่า ACOS ที่แตกต่างกัน การวัด Amazon ACOS ที่ดีนั้นควรคำนึงถึงอัตรากำไรในสินค้าแต่ละชนิด ซึ่งเราแนะนำให้ตัวเลขที่คำนวนออกมานั้นไม่ต่ำกว่าอัตรากำไรของสินค้า หากสูงกว่านั้นจะแสดงให้เห็นว่าคุณจ่ายเงินโฆษณามากเกินไปกว่าการสร้างรายได้นั่นเอง ACOS จะช่วยให้คุณกำหนดและวางแผนในการใช้จ่ายเงินสำหรับโฆษณาในแต่ละสินค้าได้ คุณจะสามารเทียบตัวเลขในแต่ละแคมเปญเพื่อวัดว่าโฆษณาตัวไหนสร้างรายได้ให้กับคุณมากกว่าและลดงบประมาณในตัวที่สร้างรายได้ให้น้อยกว่า

TACOS

Amazon TACOS หรือ Total Advertising Cost of Sale เป็นตัวชี้วัดที่วัดค่าใช้จ่ายเทียบโฆษณาทั้งหมดกับรายได้จากการขายทั้งหมดของผู้ขายบน Amazon TACOS จะช่วยให้ผู้ขายได้เห็นมุมมองและประสิทธิภาพโฆษณาในภาพรวม ซึ่งหากคุณได้ยอดขายจากแคมเปญโฆษณาที่สูงจะช่วยทำให้ Amazon Best Sellers Rankอันดับในการค้นหาของผลิตภัณฑ์คุณได้อันดับที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน

การคำนวน TACOS

ตัวอย่างเช่น คุณใช้งบประมาณในโฆษณาต่อเดือนที่ $1,000 และคุณมียอดขายรวมที่ $10,000 TACOS ก็จะเท่ากับ 10% ซึ่งหมายความว่าทุก ๆ 1 ดอลลาร์ที่คุณลงทุนไปกับโฆษณาคุณจะสร้างยอดขายได้ 10 ดอลลาร์ หาก TACOS ต่ำลงโดยยอดขายคุณยังเท่าเดิมซึ่งหมายความว่าประสิทธิภาพโดยรวมของการโฆษณาของผู้ขายกำลังไปในทิศทางที่ดีขึ้น และตัวเลขเหล่านี้เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณจัดการและวางแผนในการขายบนเว็ปไซต์ Amazon ได้ดีมากยิ่งขึ้น

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.