puntharee

Customer Relationship Mapping : การทำแผนที่ลูกค้าสัมพันธ์คืออะไร?

  • by

Customer Relationship Mapping คือแผนที่ความสัมพันธ์เป็นกระบวนการระบุการมีส่วนร่วมและขยายเครือข่ายผู้ติดต่อของลูกค้าเป้าหมายด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับลูกค้ารวมถึงตำแหน่งหน้าที่ในหน่วยงานว่าควรจะติดต่อใครถึงจะตรงจุดได้มากที่สุด ตัวอย่างเช่น คุณกำลังคุยกับคนที่มีตำแหน่งเป็น “ฝ่ายจัดซื้อ” สำหรับบริษัทหนึ่งและอาจคิดว่าบุคคลนี้มีอำนาจทั้งหมดในการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ หลังจากที่พูดคุยรายละเอียดกันในช่วงเวลาหนึ่งจะพบว่าจริงๆแล้วมีเจ้านายของฝ่ายจัดซื้อที่เรากำลังพูดคุยอยู่นั้นเป็นคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจซื้อและเราไม่เคยพูดกับเขาเลย จากนั้นก็จะเข้าใจว่าอาจมีคนอื่นๆ ในบริษัทที่มีอิทธิพลต่อการซื้อครั้งนี้ซึ่งเราอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำ ในช่วงต้นของการขายให้ฝ่ายขายจดบันทึกข้อมูลของบุคคลที่ติดต่ออยู่เสมอ เพื่อจดบันทึกความคืบหน้าของงานและความสัมพันธ์ที่แท้จริงระหว่างผู้ติดต่อกับผู้มีอิทธิพลอื่นๆในบริษัท ความสัมพันธ์แบบลำดับชั้นระหว่างบุคคลเหล่านี้ควรถูกค้นพบและจดบันทึกไว้หากการติดต่อไม่คืบหน้ากับคนติดต่อที่ 1 อาจจะมีช่องทางให้เราติดต่อลำดับที่ 2 3 ไล่ไปจนถึงผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจที่แท้จริงเพื่อปิดการขาย ซึ่งสามารถหาข้อมูลขององค์กรเหล่านี้ได้จาก linkedin , Website ขององค์กรที่มีเนื้อหาแนะนำบุคลากรและตำแหน่ง เป็นต้น จะเป็นการดีที่การทำแผนที่ความสัมพันธ์ควรเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนำมาสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว หากเป็นเช่นนั้นหมายความว่าพนักงานฝ่ายขายสามารถทราบตำแหน่งของคนที่ต้องการติดต่อได้ก่อนที่จะโทรหาหรือนัดพบประชุมกัน… Read More »Customer Relationship Mapping : การทำแผนที่ลูกค้าสัมพันธ์คืออะไร?

Outbound Sales เลือกให้เหมาะกับธุรกิจคุณ

  • by

“Outbound Sales” หรือการขายขาออก คือการที่ผู้ขายซึ่งโดยทั่วไปเป็นตัวแทนฝ่ายขายเริ่มต้นการมีส่วนร่วมกับผู้ซื้อที่มีศักยภาพหรือลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งตรงข้ามกับ “Inbound Sales” หรือการขายขาเข้าซึ่งลูกค้าจะเริ่มการสนทนาก่อน ซึ่งความแตกต่างระหว่าง Inbound Sales และ Outbound Sales คือ Inbound Sales จะเป็นรูปแบบการขายที่ลูกค้าเดินเข้ามาติดต่อจากความสนใจในตัวสินค้าหรือบริการ ซึ่งมีความต้องการซื้ออยู่แล้ว พวกเขาอาจจะได้รับข้อมูลทางด้านการตลาดจากแหล่งต่างๆ เช่น สื่อออนไลน์ ป้ายโฆษณา นิตยสาร เป็นต้น ก่อนที่จะเข้ามาพบคุณเพื่อทำการซื้อขาย… Read More »Outbound Sales เลือกให้เหมาะกับธุรกิจคุณ

Sales Quota สำคัญอย่างไร

  • by

Sales Quota หรือโควตาการขาย หมายถึงเป้าหมายของการขายที่มอบหมายให้กับหน่วยขายหรือพนักงานขายเป็นรายบุคคลให้บรรลุผลภายในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหรือตามช่วงเวลาที่กำหนด โควตาการขายสามารถกำหนดเป็นตัวเลข จำนวนสินค้าหรือบริการที่ขายได้ก็ได้ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่จะใช้ชี้วัด การกำหนดโควตาการขายเป็นการตั้งมาตรฐานในการวัดประสิทธิภาพ ใช้ได้ทั้งเป็นแรงจูงใจในการทำงานและเป็นเครื่องมือในการวัดผลการปฏิบัติงาน โควตาการขาย (Sales Quota) มีความสำคัญอย่างมากสำหรับองค์กรที่เน้นการขายสินค้า เพราะเป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานขายที่ต้องหาวิธีที่ทำให้บรรลุผลตามเป้าหมายให้ได้ โควตาไม่ใช่เครื่องชี้นำทางสถิติแต่เป็นเครื่องชี้นำที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับพฤติกรรมหน่วยงานขาย โดยโควต้าจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากประสบการณ์ ผลตอบสนอง ภาวะเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมถึงด้านเทคโนโลยีด้วย ประเภทโควตา โดยทั่วไปแล้วแต่ละบริษัทหรือองค์กรจะมีความแตกต่างกันประเภทโควต้าจึงมีความหลากหลาย ดังนั้นจึงตั้งรูปแบบการชี้วัดที่สามารถตั้งขึ้นมาเพื่อให้เหมาะสมกับองค์กรตนเอง แต่ประเภทโควตาที่พบโดยทั่วไป จะแบ่งออกเป็น 5 รูปแบบ ดังนี้… Read More »Sales Quota สำคัญอย่างไร

Chiang Mai SME Groups

แนะนำกลุ่มธุรกิจ Chiang Mai SME Groups

  • by

SME ย่อมาจาก Small and Medium Enterprises หรือที่เรียกว่า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นธุรกิจที่มีจำนวนมากในประเทศไทย ซึ่งหากคุณเริ่มต้นประกอบธุรกิจเล็กๆ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการค้า การผลิต และการบริการ ก็จะเข้าข่ายธุรกิจย่อมที่เรียกว่า SME นั่นเอง โดยธุรกิจ SME นี้ช่วยในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากช่วยให้เกิดการกระจายรายได้จากกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจไปสู่กลุ่มคนต่างๆ ทำให้เกิดอัตราการจ้างงานมากขึ้นและประชาชนมีรายได้ ซึ่งถือว่าเป็นตัวช่วยสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทย และอีกทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจขนาดใหญ่อีกด้วย ซึ่งในปัจจุบันรัฐบาลไทยและองค์กรต่างๆได้เข้ามาช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่าง SME อยู่หลากหลายโดยจะแบ่งตามเขตพื้นที่ภูมิภาคหรือจังหวัดต่างๆ… Read More »แนะนำกลุ่มธุรกิจ Chiang Mai SME Groups

SALES : ทำความรู้จัก GROSS และ NET

. โดยทั่วไปแล้ว Gross และ Net เป็นคำกลางทั่วไปที่ใช้ขยายความเกี่ยวกับยอดขาย กำไร การเติบโต น้ำหนักสินค้า การผลิต เพื่อวัดดูประสิทธิภาพหรือตรวจสอบว่าสิ่งนั้นว่ามีมากแค่ไหน โดยส่วนใหญ่มักจะเจอกับเรื่องการขายหรือกำไรมากกว่า . Gross  เป็นคำที่ใช้สำหรับค่ารวมที่ได้จากผลของการคำนวณบางอย่าง เช่นรายได้ กำไร หรือยอดขายทั้งหมดก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่นส่วนลด โดยค่า Gross เป็นตัวเสนอภาพรวมที่ยังไม่มีการหักลบอะไร เช่น ค่าภาษี เป็นต้น Net… Read More »SALES : ทำความรู้จัก GROSS และ NET

KPI ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ มีความสำคัญอย่างไรกับองค์กร

KPI ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ มีความสำคัญอย่างไรกับองค์กร

KPI สำคัญกับทุกองค์กรเพราะย่อมต้องมีการประเมินผลวัดผล ซึ่งได้กลายมาเป็นกระบวนการสำคัญหนึ่งที่แต่ละองค์กรนำมาใช้วัดความสำเร็จ และหนึ่งในกระบวนการที่มีมาตรฐานและเป็นที่นิยมในยุคนี้ก็คือการใช้ KPI หรือ ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ มาเป็นเครื่องมือในการประเมินวัดผล KPI เป็นตัวย่อมาจากคำว่า Key Performance Indicator ซึ่งก็แปลได้ว่า “ดัชนีชี้วัดควาสำเร็จ” เป็นตัววัดคุณค่าที่ประเมินผลออกมาเป็นตัวเลข จำนวน ปริมาณได้ชัดเจนและแสดงให้เห็นว่าบริษัทหรือพนักงานมีศักยภาพหรือความก้าวหน้ามากแค่ไหน หรือประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ KPI วัดได้หลายมุมมอง ดัชนีวัดความสำเร็จในเชิงบวก เป็นเกณฑ์การประเมิลผลในแง่ดีที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ เช่น ยอดขาย, กำไร,จำนวนลูกค้าใหม่ต่อปี เป็นต้น ดัชนีวัดความสำเร็จในเชิงลบ เป็นเกณฑ์การประเมินผลโดยใช้ข้อบกพร่องหรือปัญหามาเป็นตัวชี้วัด เช่น เปอร์เซนต์ของการผลิตที่ไม่ตรงตามสเป็ค,จำนวนลูกค้าใหม่ลดลง… Read More »KPI ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ มีความสำคัญอย่างไรกับองค์กร

ความสำคัญของรายงานการขาย (Sales Report)

ความสำคัญของรายงานการขาย (Sales Report)

รายงานการขาย (Sales report) เป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญที่สุด โดยรายงานการขายจะแบ่งออกเป็นแผนงานสำหรับกิจกรรมที่ต้องทำในอนาคตและรายงานกิจกรรมที่ทำสำเร็จแล้ว สำหรับแผนงานของกิจกรรมที่ต้องทำในอนาคตจะอยู่ในรูปของแผนการทำงาน (Work plan) ซึ่งพนักงานขายจะส่งให้ผู้บริหารพิจารณาล่วงหน้าก่อนการทำงานจริงโดยอาจส่งล่วงหน้าเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือน แผนการทำงานนี้จะบอกถึงแผนในการเยี่ยมเยียนลูกค้าและเส้นทางในการเดินทาง โดยพนักงานขายจะวางแผนและจัดตารางการทำกิจกรรมของตน ดังนั้นพนักงานขายจะถูกประเมินผลโดยดูจากความสามารถในการวางแผนการทำงานและทำงานตามแผนที่วางไว้  ซึ่งผู้บริหารสามารถให้คำแนะนำในการปรับปรุงแผนการทำงานได้ การทำรายงานการขาย (Sales report) สำคัญอย่างไร 1. ความสำคัญสำหรับองค์กร ข้อมูลที่พนักงานขายที่บันทึกถือเป็น “ขุมทรัพย์ชั้นเลิศ” เช่นรายละเอียดของลูกค้าหรือรายละเอียดการพูดคุยแต่ละครั้ง ถ้านักขายไม่มีการบันทึกผลก็หมายความว่าบริษัทไม่มีทางเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเลยและหากลองนึกคิดไปว่าถ้านักขายคนนั้นไม่ได้อยู่กับองค์กรเราแล้ว ทุกอย่างก็หายไปตามนักขายคนนั้นๆด้วย ซึ่งหากป้องกันเหตุการ์ณเช่นนี้ควรจะมีการจดบันทึกผลไว้อยู่เสมอ 2. ความสำคัญสำหรับผู้จัดการฝ่ายขาย หากเป็นผู้จัดการฝ่ายขายแต่ไม่ทราบว่านักขายในทีมของคุณหาลูกค้ากี่ราย… Read More »ความสำคัญของรายงานการขาย (Sales Report)

เอกสารที่ใช้สำหรับการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ

เอกสารที่ใช้สำหรับการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ

การทำธุรกิจระหว่างประเทศหรือการส่งออกเพื่อขาย สิ่งหนึ่งที่จะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนทำการดำเนินเรื่องก็คือเอกสารนำเข้า-ส่งออก เอกสารเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการดำเนินพิธีศุลกากร การผ่านท่าเรือ ตลอดจนการดำเนินการขั้นตอนอื่นๆในการทำการค้าระหว่างประเทศหรือเรียกว่าพิธีการทางศุลกากรในการส่งออกสินค้า หากต้องการส่งของในปริมาณมากเป็นพาเลทหรือตู้คอนเทนเนอร์ส่งทางเรือ และคุณหรือบริษัทคุณยังเป็นมือใหม่หรือยังไม่มีประสบการณ์มากนักมีขั้นตอนข้อที่ควรทราบดังนี้ การส่งสินค้าออกจากประเทศไทยต้องผ่านพิธีการส่งออกตามกระบวนการปกติ ในความหมายของศุลกากรนั้น การส่งออกคือการเคลื่อนย้ายสินค้าโดย เรือ หรือเครื่องบิน จากสถานที่หนึ่งในประเทศไทยไปยังสถานที่หนึ่งนอกประเทศไทย สินค้าทั้งหมดที่ส่งออกจากประเทศไทยต้องรายงานและผ่านพิธีการทางศุลกากรก่อนบรรทุกสินค้าในเรือหรือเครื่องบินเพื่อการส่งออก กรมศุลกากรต้องได้รับข้อมูลของสินค้าดังกล่าวและอนุญาตให้ส่งออกได้ ข้อมูลการส่งออกส่วนใหญ่ส่งด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ E-Export ในบทความนี้จะแนะนำเอกสารที่จำเป็นในการยื่นเพื่อดำเนินพิธีการทางศุลกากรเพื่อส่งออกว่าหากต้องการส่งออกไปต่างประเทศนั้นต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ประกอบด้วย 🟡 1. บัญชีราคาสินค้า (Invoice)    … Read More »เอกสารที่ใช้สำหรับการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ