การจัดการสินค้าคงคลัง FIFO,LIFO systems

การจัดการสินค้าคงคลัง FIFO,LIFO systems

ความหมายของ FIFO , LIFO คืออะไร

FIFO (First In First Out) หมายถึง สินค้าใดที่เข้าคลังสินค้าก่อนก็หมุนเวียนออกไปก่อน เพื่อลดความเสื่อมจากการจัดเก็บเป็นเวลานาน เป็นต้น

การเข้าก่อนออกก่อน FIFO : First in First out หมายถึง วิธีที่ใช้ในการวัดต้นทุนของสินค้า โดยตั้งอยู่ในสมมติฐานว่าสินค้าหรือวัตถุดิบที่ซื้อเข้ามาใช้ก่อนจะต้องถูกนำออกขายหรือนำมาใช้ก่อนเช่นกัน การเข้าก่อนออกก่อนมีแนวคิดเป็นไปตามการค้าโดยปกติที่บริษัทมักจะต้องขายหรือ ใช้ของเก่าก่อนเสมอ ดังนั้นด้วยระบบการเข้าก่อนออกก่อน ต้นทุนของวัตถุดิบที่ซื้อเข้ามาก่อนจะใช้ เป็นต้นทุนสินค้าที่ผลิตออกมาก่อนด้วยเช่นกัน

LIFO Last In First Out หมายถึง สินค้าที่เข้าคลังทีหลัง ให้จ่ายออกไปก่อน สินค้าพวกนี้ ได้แก่ วัตถุดิบในการผลิต สินค้าที่มีอายุจำกัด สารเคมี เป็นต้น

การเข้าหลังออกก่อน LIFO : Last in First out เป็นวิธีที่ใช้ในการวัดต้นทุนของสินค้า โดยตั้งอยู่ในสมมติฐานว่าสินค้าหรือวัตถุดิบที่ซื้อเข้ามาใช้ทีหลังสุด จะต้องถูกนำออกขายหรือนำมาใช้ก่อน โดยตามหลักของระบบการเข้าหลังออกก่อน ต้นทุนของวัตถุดิบที่ซื้อเข้ามาทีหลังสุดจะใช้เป็นต้นทุนสินค้าที่ผลิตออกมาก่อน การคิดต้นทุนสินค้าโดยใช้หลักวิธีการเข้าหลังออกก่อนจะแสดงถึง ต้นทุนสินค้าที่มีราคาใกล้กับราคาตลาดในปัจจุบันมากที่สุด

FIFO LIFO

ที่มาของภาพ : zenledger.io

ความแตกต่างระหว่าง LIFO และ FIFO

LIFO เป็นรูปแบบของการจัดการสินค้าคงคลังที่สินค้าหรือวัสดุที่ได้รับล่าสุดถูกใช้ไปก่อนและทำให้สินค้าในมือประกอบด้วยการฝากขายที่เก่าที่สุด ในทางกลับกัน FIFO เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการจัดการสินค้าคงคลังซึ่งมีการใช้วัสดุที่ได้รับก่อนเป็นอันดับแรกนั่นคือการเบิกจ่ายสินค้าจากล็อตแรกสุดและสต็อคในมือประกอบด้วยล็อตล่าสุด

การจัดการสินค้าคงคลังเป็นงานที่ยากสำหรับองค์กรที่มุ่งเน้นสินค้าคงคลังอย่างสมบูรณ์ มีวิธีการมากมายที่ใช้ในการรักษาสินค้าคงคลัง วิธีการคือ LIFO, FIFO, ค่าเฉลี่ยแบบง่าย, ฐานหุ้นและค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเป็นต้นรายได้ของ บริษัท การทำกำไรการจัดเก็บภาษีและปัจจัยอื่น ๆ ที่คล้ายกันขึ้นอยู่กับวิธีการที่สินค้ามีมูลค่า บริษัท ส่วนใหญ่ใช้ LIFO และ FIFO

FIFO-vs-LIFO-v2-01-1

ความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง LIFO และ FIFO

จุดที่ระบุด้านล่างอธิบายความแตกต่างพื้นฐานระหว่างวิธี LIFO และ FIFO ของการประเมินราคาสินค้าคงคลัง:

  1. วิธีการประเมินมูลค่าสินค้าที่มีการออกล็อตที่ได้รับครั้งแรกเป็นที่รู้จักกันในชื่อ LIFO FIFO เป็นรูปแบบย่อสำหรับการเข้าก่อนออกก่อนซึ่งสินค้าคงคลังที่ผลิตหรือซื้อก่อนถูกกำจัดหรือขายออกก่อน
  2. ใน LIFO สต็อคในมือแสดงถึงสต็อกที่เก่าแก่ที่สุดในขณะที่อยู่ใน FIFO สต็อกในมือคือสินค้าล็อตล่าสุด
  3. ใน LIFO ต้นทุนของสินค้าที่ขาย (COGS) จะแสดงราคาตลาดปัจจุบันในขณะที่ในกรณีของ FIFO ต้นทุนของหุ้นที่ขายไม่ออกจะแสดงราคาตลาดปัจจุบัน
  4. ตามกรอบการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศวิธี LIFO ไม่อนุญาตให้มีการประเมินค่าสินค้าคงคลังซึ่งไม่ได้อยู่ในกรณีของ FIFO
  5. เมื่อมีแนวโน้มเงินเฟ้อในเศรษฐกิจของประเทศ LIFO จะแสดงผลกำไรที่ถูกต้องและช่วยในการประหยัดภาษี อย่างไรก็ตามมันอยู่ตรงข้ามใน FIFO
  6. ใน FIFO มีการเก็บรักษาบันทึกจำนวนเล็กน้อยซึ่งแตกต่างจาก LIFO

ทั้งวิธีการ LIFO และ FIFO มีข้อดีข้อเสีย LIFO จะไม่ขยายผลกำไรเมื่อราคาของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น แต่มีความยุ่งยากในวิธีนี้ เนื่องจากข้อสันนิษฐานที่ไม่สมเหตุสมผลทำให้ LIFO ไม่ได้ใช้งานในปัจจุบันเนื่องจากมีการจัดการกับหุ้นล่าสุดในมือก่อนซึ่งไม่ยุติธรรมเนื่องจากหุ้นที่เก่าที่สุดอยู่ในคิว FIFO นั้นเข้าใจง่ายและใช้งานง่าย มันแสดงให้เห็นภาพที่ถูกต้องเมื่อมีการลดลงของราคา 

ในปัจจุบันได้ยกเลิก LIFO  *สาเหตุที่ยกเลิก LIFO เพราะไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง*

บทความจาก
https://th.gadget-info.com/
http://www.research-system.siam.edu

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.