KPI ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ มีความสำคัญอย่างไรกับองค์กร

KPI ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ มีความสำคัญอย่างไรกับองค์กร

KPI สำคัญกับทุกองค์กรเพราะย่อมต้องมีการประเมินผลวัดผล ซึ่งได้กลายมาเป็นกระบวนการสำคัญหนึ่งที่แต่ละองค์กรนำมาใช้วัดความสำเร็จ และหนึ่งในกระบวนการที่มีมาตรฐานและเป็นที่นิยมในยุคนี้ก็คือการใช้ KPI หรือ ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ มาเป็นเครื่องมือในการประเมินวัดผล

KPI เป็นตัวย่อมาจากคำว่า Key Performance Indicator ซึ่งก็แปลได้ว่า “ดัชนีชี้วัดควาสำเร็จ” เป็นตัววัดคุณค่าที่ประเมินผลออกมาเป็นตัวเลข จำนวน ปริมาณได้ชัดเจนและแสดงให้เห็นว่าบริษัทหรือพนักงานมีศักยภาพหรือความก้าวหน้ามากแค่ไหน หรือประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่

KPI วัดได้หลายมุมมอง

  • ดัชนีวัดความสำเร็จในเชิงบวก เป็นเกณฑ์การประเมิลผลในแง่ดีที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ เช่น ยอดขาย, กำไร,จำนวนลูกค้าใหม่ต่อปี เป็นต้น
  • ดัชนีวัดความสำเร็จในเชิงลบ เป็นเกณฑ์การประเมินผลโดยใช้ข้อบกพร่องหรือปัญหามาเป็นตัวชี้วัด เช่น เปอร์เซนต์ของการผลิตที่ไม่ตรงตามสเป็ค,จำนวนลูกค้าใหม่ลดลง 50% จากปีก่อน เป็นต้น

ทำอย่างไร KPI ถึงจะได้ผล

การจะทำ KPI ให้ได้ผล ตัวชี้วัดผลการทำงานต้องมีความเหมาะสมและเชื่อถือได้ โดยแต่ละบริษัทหรือแต่ละองค์กรต้องกำหนดคุณลักษณะให้เหมาะสมกับขนาดองค์กร โดยหลักที่จะใช้วัดก็คือ มีความเฉพาะ สามารถวัดได้ คำนวนได้ อยู่ในช่วงเวลาที่กำหนด

ประโยชน์ของ KPI

  1. ประเมินผลการทำงานของตำแหน่งบุคคล ว่าสามารถทำตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่หรือควรปรับปรุงแก้ไขในส่วนใด
  2. ชี้วัดความสำเร็จขององค์กรว่าสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้หรือไม่
  3. ใช้ประเมินผลในการพิจารณาโบนัสประจำปี
  4. วัดผลเพื่อตรวจสอบข้อบกพร่อง หรือส่วนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
  5. ใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาในการตั้ง KPI ในปีถัดไป

ขอบคุณข้อมูลจาก
th.hrnote.asia

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.