Canon’s Nine Wastes

Canon’s Nine Wastes หมายถึง ความสูญเสียหรือกฏ การสูญปล่าวในการทำงานทั้ง 9 ประการ เป็นแนวคิดที่เพิ่มเติ่มหรือมีพื้นฐานมาจาก

The 8 Wastes แบบลีน

(Lean Thinking) จะเน้นไปที่การสร้างคุณค่าที่ลูกค้าต้องการ (Value Added) โดยมุ่งลดหรือขจัดสิ่งที่ไม่สร้างคุณค่าให้กับลูกค้าให้หมดไปเรียกกระบวนการที่ไม่สร้างคุณค่าดังกล่าวว่า ความสูญเปล่า (Wastes)

ความสูญเสียที่เกิดขึ้นสามารถจำแนกออกได้ 8 ประเภทด้วยกัน

  1. Defects – งานผิด คือ การทำงานผิดพลาด เกิดงานเสียเกิดขึ้น ต้องมาทำซ้ำใหม่
  2. Overproduction – ผลิตเกิน คือ การผลิตที่มากเกินไป เกินกว่าความต้องการของลูกค้า
  3. Waiting – คอยนาน คือ การรอคอยงาน อันเนื่องมาจากกระบวนการก่อนหน้า หรือขั้นตอนก่อนหน้า ความเร็วในการทำงานไม่สอดคล้อง
  4. Non-Utilized Talent – ใช้คนไม่ตรงกับงาน คือ การที่ไม่สามารถใช้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ได้เต็มประสิทธิภาพ
  5. Transportation – ย้ายบ่อย คือ การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ หรือสินค้า โดยไม่จำเป็น
  6. Inventory – สต็อกบาน คือ มีการเก็บ Stock วัตถุดิบ หรือ Stock สินค้ามากเกินความจำเป็น
  7. Motion – เดิน เอื้อม หัน คือ การเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็นในการทำงาน ซึ่งส่งผลทำให้ความสามารถในการทำงานมีค่าต่ำกว่าที่ควรจะเป็น
  8. Extra-processing – ขั้นตอนไร้ค่า คือ งานที่มีขั้นตอนมากเกินความจำเป็น หรือคุณภาพเกินกว่าความต้องการของลูกค้า

8 ความสูญเสียที่ได้กล่าวมานั้น เรียกย่อ ๆ เป็นภาษาอังกฤษ ได้ว่า

“DOWNTIME”

หรือจะเรียกเป็นภาษาไทยให้คล้องจองกันก็ได้

“ย้ายบ่อย คอยนาน สต็อกบาน งานผิด ผลิตเกิน เดิน เอื้อม หัน ขั้นตอนไร้ค่า ใช้คนไม่ตรงกับงาน”

สิ่งที่น่ากลัวที่สุด ในบรรดา ความสูญเสีย 8 ประการ  นี้ มีอยู่ 2 ประเภท คือ Inventory และ Overproduction เพราะนอกจากจะทำให้เงินทุนไปจมอยู่กับ มูลค่า Stock วัตถุดิบ, มูลค่าสินค้าระหว่างผลิต WIP (Work in Process) และมูลค่า Stock สินค้า แล้ว ยังเป็นเสมือนม่านลวงตาที่จะคอยหลอกเราว่ากระบวนการทำงานราบรื่นไม่มีปัญหา เพราะมีสินค้าพร้อมส่งลูกค้าอยู่ตลอดเวลา แต่แท้ที่จริงแล้วภายในยังมีความสูญเสียอื่น ๆ อีกมากมาย

9 Wastes

มีข้อมุลที่เกี่ยวขช้องกับข้อที่ ของความสูญเสีย 9 ประการในการทำงานอยุ่หลาย ที่มาขึ้นอยุ่กับ การใช้งานที่เหมาะสมในการเพิ่ม ข้อมูลที่นำมาอ้างอิงจากหลายแหล่ง และได้ยกตัวอย่างจะเห็นได้บ่อยมากที่สุด ได้แก่

Re-prioritization หมายถึง การจัดลำดับความสำคัญใหม่ เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญที่จะช่วยจัดการระบบการผลิต เป็นหัวใจอีกในการทำงาน ให้สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นและทราบถึงลำดับความสำคัญ ดังนี้

Ineffective Performance Measures หมายถึง การวัดการประมินคุณภาพที่ไม่ได้ผล เป็นขั้นตอน การเฝ้าติดตามผลการทำงานดำเนินงาน ที่นำไปสู่การผลิตแบบลีน ด้วยการได้รับการข้อมูลสะท้อนผล ที่ถูกต้องของกระบวนการปัจจุบันช่วยให้ สามารถระบุของเสีย Wastesได้ นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานได้โดยให้ความสามารถในการตรวจสอบประสิทธิภาพของตนเอง และรับรู้บรรทัดฐานการผลิตในขณะที่ทำให้แนวทางปฏิบัติในการทำงานที่เป็นมาตรฐานสม่ำเสมอขึ้น

นอกจาก2ได้ยกตัวอย่างยังมีข้อที่น่าสนใจได้แก่ สิ้นค้าผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ การวัดประสิทธิภาพรายบุลคล การทำงานที่ไม่เต็มทีของพนักงาน อาจจะด้วยเหตุผลส่วนตัวเช่น ติดโทรศํทพ์ หรือภาระงานที่มาเกินกำลัง เหล่านี้ก็ถือว่าเป้นความสูญปล่าวในการทำงาน

สรุป 9 Wastes คือ หัวข้อหรือเรื่องที่เพิ่มขึ้นมาจาก 8 Wastes เพือทำให้ทราบถึงวามสูญเสียที่เกิดขึ้น ได้มากกว่าเดิมโดยอาศัยหลักการทำงานการสั่งเกตขั้นตอนการทำงาน และการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ เพือวัตถุประสงคืหลักที่สำคัญที่สุดคือลดความสูญเสียในการทำงาน และขั้นตอน หรือหัวข้อเรื่องต่างๆจะถูกเพิ่มเติ่มจากมุมมองของแต่ละงาน การผลิต หรือแม้แต่ประเภทของงานที่นำไปปรับใช้ให้เหมาะสม

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.