Cause and Effect Matrix

Cause and Effect Matrix คือ เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้ใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่าง”. ผลิตที่มีผลต่อความสัมพันธ์กับ ลูกค้าอย่างไร ” เพื่อช่วยในวิเคราะห์ ความต้องการ ซึ้งจะใช้จัดลำดับความสำคัญของตัวแปร X ที่มีต่อตัวแปร Y ที่ลูกค้าสนใจ โดยเรียงลำดับจากตัวเลข อาจจะใช้ แผนผังกระบวนการร่วมด้วยเพือความชัดเจน

บ้างที่มากล่าวว่า Matrix เกิดจากการพัฒนา ปรับปรุง จาก sixsingma นำมาใช้ต่อยอด

ภาพที่ยังไม่ใส่ข้อมูลCause and Effect Matrix
sixsigmadsi.com/how-to-complete-the-ce-matrix/

นิยามตัวแปร Cause and Effect Matrix

Y คือ ข้อกำหนดของลูกค้า ตามความสำคัญ เรียงลำดับการให้คะแนน จากมุมมองของลูกค้าเอง( KPOV)

X คือ ตัวระบุขั้นตอนการทำงาน(Process steps) และ( KPIV คือ ตัวแปรปัจจัยเข้าที่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อ KPOV)

ตัวอย่างเช่น การหล่อชิ้นงานด้วยแม่พิมพ์ แบบหล่อกลวง หรือแม่พิมพ์แบบ1ชิ้น KPOV คุณลักษณะที่สำคัญทางกายภาพได้แก่

1.ขนาดของชิ้นงาน

2.ความหมายของชิ้นงาน

3.ความเเข็งแรงของชิ้นงานไม่แตกราว เป็นต้น

ตัวแปรปัจจัยเข้าที่สำคัญ(KPIV)ที่มีผลต่อ KPOV ได้แก่

1.อุณหภูมิภายใน และภายในของแม่พิมพ์

2.คุณภาพของน้ำดิน น้ำดินมีความเข้มข้นมากน้อย

3.ระยะเวลาในการหล่อน้ำดิน เป็นต้น

ภาพกระบวนการทำงานของCause and Effect Matrix
https://www.youtube.com/watch?v=dPLJCgyiVVo

ขั้นตอนการทำ Cause and Effect Matrix

1.ระบุตัวแปรOutputsของYที่อยุ่ด้านบนของตารางซึ่งตัวแปรเหล่านี้ ที่ของผุ้ผลิตและลูกค้าต้องเข้าใจตรงกันว่าคือ อะไร?และ มีความสำคัญอย่างไร? โดยที่ตัวแปรเหล่านี้ อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของ Y ที่ระบุใน แผนผังกระบวน

2.ให้คะแนนความOutputsเหล่านั้น อาจจะใช้1-10ในการให้คะแนนความสำคัญถ้าสำคัญมากคะแนนจะยิ่งสูง

3.ระบุตัวแปร Input X ที่เป็นไปได้ทางด้านซ้ายสุดของตาราง

4.ให้คะแนนความสำพันธืระหว่าง ตัวแปรXแต่ละตัว และตัวแปรYแต่ละตัว การให้คะแนนขึ้นอยุ่กับประสบการณ์ ของผุ้ผลิตและทีม

เกณฑ์การให้คะแนน ตามลำดับตัวเอง

0=ไม่มีความสัมพันธ์กันเลย

1=ตัวแปร Inputsมีความสำคัญเล็กน้อย ต่อ ตัวแปร Outputs นั้นๆ

4=ตัวแปร Inputsมีความสำคัญปานกลาง ต่อ ตัวแปร Outputs นั้นๆ

9=ตัวแปร Inputsมีความสำคัญมากหรือโดยตรง ต่อ ตัวแปร Outputs นั้นๆ

5.ใช้คอลัมนืคะแนนรวมในการพิจารณา ว่าควรจะเริ่มวิเคราะห์จากตัวแปรใด และเป็นการรวมรวมข้อมูลก่อนที่จะนำไปวิเคราะห์หา FMEA ต่อไป (การวิเคราะห์อาการขัดข้องและผลกระทบ)

Minitab Workspace ?

เป็นอีกหนึ่งซอฟต์แวร์ของ Minitab, ช่วยองค์การต่าง ๆ เพิ่มรายได้ ควบคุมและลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพ เสริมสร้างความพึงพอใจของลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจนั้น ความสำเร็จส่วนใหญ่เกิดจากการผลักดันผ่านการทำโปรเจ็คที่สำคัญคือ Six Sigma ซึ่งต้องอาศัยเครื่องมือหลายๆตัวเข้ามาช่วยไม่ว่าจะเป็นการเขียน Process Map หรือ Value Stream Map(VSM) กรณีเป็นโปรเจ็ค Lean Six Sigma , การจัดลำดับความสำคัญของแต่ละส่วนงาน(Prioritize) และเครื่องมือต่างๆ เช่น C&E Matrix, 

สรุปCause and Effect Matrix

เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดรวดเร็วและสามารถมองเห็นภาพรวมจุดที่บกพร่องและควรแก้ไข โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่าง KPOV ทีมีผลปัจจัยต่อ KPIV ที่จะให้คะแนนตามความสำคัญและสามารถนำมาวิเคราะห์ต่อยอดได้อีกหลายรูปแบบเช่นประยุกต์ใช้กับ แผนภาพขั้นตอนการผลิต แผนภูมิก้างปลา เป็นต้น และ ขึ้นอยุ่กับการนำมาใช้ในงานหรือ ธุรกิจแต่ทั้งนี้ก็ถือว่าเป็นตัวช่วยที่มีประโยชน์เป็นอย่างมาก

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.