5 เคล็ดลับเพื่อความปลอดภัยในสตูดิโอ

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (Safety Health and Environmental)

อุบัติเหตุ คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความเสียหายอย่างไม่คาดหมายและเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะมี ผลกระทบต่อการทํางานทรัพย์สินและบุคคล สิ่งต้องคํานึงถึงเสมอในการปฏิบัติงานคือความปลอดภัย โดยเฉพาะการผลิตโดยเครื่องจักร ซึ่งมีความเสี่ยงสูงหากการป้องกันไม่รัดกุมเพียงพออาจก่อให้เกิด ความเสียหายทั้งผู้ปฏิบัติงาน ผลิตภัณฑ์ และเครื่องจักรในการผลิตได้

ผลเสียการเกิดอุบัติเหตุ แต่ละครั้งมีต่อองค์กร ได้แก่ เสียหายต่อทรัพย์สิน เสียชีวิต เสียอวัยวะหรือ พิการ เสียอิสรภาพต้องโทษทางกฎหมาย

1.การสร้างความปลอดภัยในการทํางาน หัวใจสําคัญของการทํางานคือการช่วยกันสร้างความปลอดภัยในการทํางาน โดยวิธีการป้องกัน (Passive หรือ Prevention) มิให้เกิดขึ้น ได้แก่ การอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องก่อนเข้าปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผลพฤติกรรมในการทํางานของพนักงาน

หลักการ 3E เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ | ความปลอดภัยในการทำงาน - YouTube

2.หลักการ 3E ได้แก่

-(Engineering- E)การใช้ความรู้ทางวิชาการ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ คือ ในด้านการออกแบบ และ คํานวณเครื่องจักร เครื่องมือ ที่มีสภาพการใช้งานที่ปลอดภัยที่สุด การติดตั้งเครื่องป้องกันอันตรายให้แก่ส่วนที่ เคลื่อนไหว หรืออันตรายของเครื่องจักร การวางผังโรงงานระบบไฟฟ้า แสงสว่าง เสียง การระบายอากาศ เป็นต้น

-(Education-E)การให้การศึกษา หรือการฝึกอบรม คือ และแนะนําคนงาน หัวหน้างาน ตลอดจน ผู้ที่เกี่ยวข้องในการทํางาน ให้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันอุบัติเหตุ และการสร้างความปลอดภัยในงาน ให้รู้ว่าอุบัติเหตุจะเกิดขึ้น และป้องกันได้อย่างไร และจะทํางานวิธีใดจะปลอดภัยที่สุด เป็นต้น

-(Enforcement-E)การใช้มาตรการบังคับควบคุม คือ การกําหนดวิธีการทํางานอย่างปลอดภัย และ การควบคุมบังคับอย่างจริงจังและเข้มงวดกัดขัน ให้คนงานปฏิบัติตามเป็นกฎระเบียบปฏิบัติ และต้องประกาศ ให้ทราบทั่วกันหากผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามจะต้องถูกลงโทษ เพื่อให้เกิดจิตสํานึก เกิดเป็นวัฒนธรรม องค์กรขึ้น และหลีกเลี่ยง การกระทําที่ไม่ถูกต้อง หรือเป็นอันตราย

3.ความปลอดภัยส่วนบุคคล

มักจะเป็น เชิงปกป้องด้วยอุปกรณ์สําหรับความปลอดภัยเป็นหลักโดยต้องสวมใส่อุปกรณ์ปกป้องอวัยวะต่างๆ ของ ร่างกาย ในการปฎิบัติงาน ผู้ปฎิบัติงานจําเป็นต้องทราบหลักการใช้งาน ชนิด ข้อจํากัด ตลอดจนการดูแลรักษา อย่างถูกต้องเพื่อประโยชน์ต่อตัวผู้ปฎิบัติงานเอง

อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ (Head Protection)

อุปกรณ์ป้องกันเท้า (Foot Protection)

อุปกรณ์ป้องกันดวงตาและ ใบหน้า (Eye and Face Protection)

อุปกรณ์ป้องกันหู (Ear protection devices) - WhiteMKT STORE : Inspired by  LnwShop.com
จำหน่าย อุปกรณ์ป้องกันมือ (Hand Protection Devices) - WhiteMKT STORE :  Inspired by LnwShop.com

อุปกรณ์ป้องกันระบบการได้ยิน (Hearing Protection Devices)

อุปกรณ์ป้องกันมือและแขน (Hand and Arm Protection)

4.ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร

เครื่องจักรขณะทํางานโดยส่วนใหญ่จะใช้มอเตอร์ขับเคลื่อนซึ่งจะหมุนเร็ว และแรงตลอดเวลา การเกิดอุบัติเหตุมักเกิดขึ้นง่าย และรุนแรง พิการ หรือเสียชีวิตอยู่เสมอ เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน ก่อนอื่นผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษา และรู้จักกฎความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

เครื่องจักรแต่ละตัวต้องมี สวิทช์หยุดฉุกเฉิน (Emergency Stop)

5.ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า

ไฟฟ้าเป็นปัจจัยสําคัญในกิจการอุตสาหกรรมด้านต่างๆ ไฟฟ้านั้นมีประโยชน์มากมายแต่ในเวลา เดียวกันก็มีอันตรายถ้าใช้ผิดวิธีก็อาจได้รับอันตรายถึงชีวิต ดังนั้นจึงควรเข้าใจและรู้พื้นฐานทางด้าน ความปลอดภัย

อันตรายจากไฟฟ้า (การปฏิบัติที่ไม่ปลอดภัย)

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟฟ้า โดยปรกติไฟฟ้าจะไหลอยู่ในสายไฟฟ้าที่มีฉนวนห่อหุ้มป้องกันอันตรายไว้อย่างดี แต่ถ้ามี การกระทําให้ฉนวนที่ห่อหุ้มสายไฟฟ้านั้นเกิดการชํารุดเสียหายและมีการต่อเชื่อมที่ไม่แน่น ไม่มั่นคงแข็งแรง เมื่อมีการใช้งานจะเกิดอุบิเหตุได้

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.