ใบรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary Certificate) คืออะไร

ใบรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary Certificate) คืออะไร วิธีขอ ตัวอย่าง

ปัจจุบันในการส่งออกพืชหรือผลิตผลพืชไปต่างประเทศนั้น ผู้ส่งออกสามารถยื่นขอใบรับรองปลอดศัตรูพืชได้ เพื่อเป็นยืนยันว่าพืชหรือผลิตผลพืชที่ส่งออกนั้นปลอดภัย และปลอดศัตรูพืช ซึ่งกรมวิชาการเกษตรมีหน่วยงานที่พร้อมให้บริการ/ทำหน้าที่บริการตรวจพืชเพื่อรับรองความปลอดภัย/ปลอดศัตรูพืช และให้สอดคล้องกับมาตราการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชภายใต้องค์กรการค้าโลก WTO(World Trade Organization : องค์การการค้าโลก ) รวมถึงการออกใบรับรองดังกล่าว สำหรับการส่งออกไปต่างประเทศ

จุดประสงค์ของใบรับรองสุขอนามัยพืชนั้นคือ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของการนำเข้าของต่างประเทศ – ตรวจพืช ศัตรูพืช และควบคุมให้มีการกำจัดศัตรูพืชทางกักกันพืชที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

ใบรับรองสุขอนามัย เซ็นสัญญา ออกใบรับรอง

ใบรับรองสุขอนามัยพืช

ใบรับรองสุขอนามัยพืช (หรือ ‘ใบรับรองปลอดศัตรูพืช’ ) มีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษว่า “Phytosanitary Certificate” หรือเรียกว่า PC คือใบรับรองที่ออกให้กับพืชหรือผลิตผลพืชเพื่อส่งออกต่างประเทศ และมีวัตถุประสงค์เพื่อรับรองว่าสินค้าที่ส่งออกนั้นปลอดจากแมลง ศัตรูพืช และเป็นไปตามเงื่อนไขปลายทาง

พืชผล ผลไม้ การขอใบรับสุขอนามัยพืช

ซึ่งการใบรับรองสุขอนามัยพืชนั้นไม่ได้เป็นมาตรการบังคับให้ผู้ส่งออกพืชหรือผลิตผลพืชต้องขอใบรับรอง แต่เป็นการให้บริการสำหรับผู้ส่งออกที่ต้องการใบรับรองยืนยันผลผลิตเหล่านั้น และใบรับรองปลอดศัตรูพืชนั้นจะออกให้เฉพาะกรณีรับรองการปลอดศัตรูพืชที่ส่งออกไปยังต่างประเทศเท่านั้น

การขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช (Phytosanitary certificate : PC ) เพื่อใช้ในการส่งออก

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและการยื่นที่ถูกต้องต้องทำดังต่อไปนี้ (อ้างอิงข้อมูลจาก doa.go.th)

เอกสารที่ต้องเตรียมในการยื่นขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช
เอกสารที่ต้องเตรียม

การออก ใบรับรองสุขอนามัยพืช / การขึ้นทะเบียนรับรอง

*เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัส COVID-19 จีงมีการปรับเปลี่ยนขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1 : การยื่นใบคำขอยื่นคำขอใบรับรองสุขอนามัยพืช แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับรอง และยื่นเอกสารประกอบ

 • กรอกคำขอ ตามแบบฟอร์ม พ.ก.7
 • ส่งทางอีเมล epqsg2020@gmail.com หรือ ส่งทางโทรสาร 0 2579 1581

ตัวอย่างเอกสารยื่นคำขอใบรับรองสุขอนามัยพืช

ตัวอย่างเอกสารยื่นคำขอใบรับรองสุขอนามัยพืช และ การขอใบรับรองอนามัยพืช
ประกอบไปด้วยกัน 3 ส่วนได้แก่

ประกอบไปด้วยกัน 4 ส่วนได้แก่

1.ตัวแทนผู้ส่งออก

2.ชื่อและที่อยู่อยู่ส่งออก และรายละเอียดของผู้รับปลายทาง

3.รายละเอียดพืชที่ต้องการใบรับรอง

4.บันทึกของเจ้าหน้าที่ (อนุมัติ/ไม่อนุมัติ)

เอกสารประกอบ อาทิเช่น หนังสืออนุญาตนำเข้า (Import permit )  บัญชีรายการสินค้า (Packing List)  ใบกำกับภาษี ( Invoice) ใบ Letter of Credit ( L/C ) เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 2 : นัดหมายเจ้าหน้าที่เพื่อนตรวจสอบสินค้า และควบคุมการกำจัดศัตรูพืช

 • โทรนัดติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์ 0 2579 1581 เพื่อนัดหมายวัน-เวลา กับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะไปปฏิบัติงานโดยตรง

ขั้นตอนที่ 3 : เจ้าหน้าที่จัดทำใบรับรองสุขอนามัยพืช

 • เจ้าหน้าที่ลงบันทึกรายงานการปฏิบัติงานตรวจสอบศัตรูพืชในสินค้า และหรือ ควบคุมการกำจัดศัตรูพืช
 • และตรวจสอบเอกสารเพื่อจัดทำใบรับรองสุขอนามัยพืช

ขั้นตอนที่ 4 : ชำระค่าธรรมเนียม

 • ผู้ประกอบการชำระค่าธรรมเนียม ณ จุดบริการที่จัดเตรียมไว้
 • ค่าใช้จ่ายสามารถแบ่งออกได้เป็น
  • ค่าธรรมเนียมใบรับรองปลอดศัตรูพืชฉบับละ 50 บาท
  • ค่าป่วยการ (กรณีนัดหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่) คิดตามระยะเวลาในการปฏิบัติงานโดยเริ่มนับจากเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานจนถึงสำนักงาน เวลา 08.30 น. -18.00 น. ชั่วโมงแรก 60 บาท ชั่วโมงต่อไป 20 บาท
  • หลังเวลา 18.00 น. ชั่วโมงแรก 80 ชั่วโมงต่อไป 40 บาท
  • ค่าพาหนะเดินทาง (กรณีนัดหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานนอกสถานที่) ให้ชำระตามอัตราที่กำหนดในประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดอัตราค่ายานพาหนะสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507

ขั้นตอนที่ 5 : ผู้ประกอบการรับใบรับรองสุขอนามัยพืช / หนังสือสำคัญการขึ้นทะเบียนรับรอง(ตัวจริง)

 • ใบรับรองสุขอนามัยพืช รับด้วยตนเอง ณ จุดบริการที่จัดเตรียมไว้
 • หนังสือสำคัญการขึ้นทะเบียนรับรอง เจ้าหน้าที่สแกนส่งให้ผู้ประกอบการทางอีเมล ที่ผู้ประกอบการแจ้งไว้ และสามารถรับ หนังสือสำคัญฯ ฉบับจริง ได้ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 09.30-12.00 น.

แผนผังแสดงรายละเอียด/ขั้นตอนการยื่นขอและจัดทำ

คำแนะนำการยื่นเอกสารเพื่อขอใบรับรองอนามัยพืช

ผู้ส่งออกควรศึกษาเงื่อนไขข้อกำหนดในการนำเข้าสินค้าของประเทศปลายทาง เพื่อจะได้จัดเตรียมสินค้าได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามข้อกําหนดในการนําเข้าของประเทศปลายทาง

ตัวอย่างพืชและผลผลิตที่ต้องขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช Phytosanitary certificate : PC

ผลไม้ : ทุเรียน ลำไย มังคุด มะพร้าวอ่อน มะม่วง ขนุน กล้วย สัปปะรด เงาะ ลองกอง กล้วยหอม น้อยหน่า ลิ้นจี่ ชมพู่ แคนตาลูป องุ่น อะโวคาโด

ผักสด : ขิง เผือก หอมแดง ถั่วเหลือง แครอท กะหล่ำปลี ถั่วลันเตา ข่า มะเขือเทศ แตงกวา บล็อกโคลี่ กระเทียม ขมิ้น ผักกาดหอม/ผักสลัด พริกหยวก ใบมะกรูดสด มะนาว หน่อไม้ ใบเตย

หากต้องการทราบถึงข้อมูลสรุปสินค้าเกษตรที่มีการส่งออกในส่วนเฉพาะขอใบรับรองสุขอนามัยพืช ปี 2561 2562 2563 ทั้งหมด สามารถเข้าไปดูได้ที่  link  < click 

ข้อมูลล่าสุด 2563 > ข้อมูลการส่งออกสินค้าเกษตร (พืช) ไปต่างประเทศ ปี 2563 ที่มีการขอใบรับรองสุขอนามัยพืช

ตัวอย่างใบรับรองปลอดศัตรูพืช (Phytosanitary Certificate)

ขอใบรับรองอนามัยพืช และ ตัวอย่างใบรับรองปลอดศัตรูพืช

หากต้องการศึกษาเรื่องการส่งออกสินค้าทางเรือไปยังประเทศอเมริกาสามารถอ่านบทความอื่น ๆ ได้ที่

Amazon Articles | Amazon – การส่ง | บริการของเรา

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.