Hydraulic Ram Press

ไฮดรอลิก อุปกรณ์เชิงกลที่ใช้ในการขึ้นรูปชิ้นงานเซรามิกโดยใช้แม่พิมพ์แบบสองชิ้นที่กดเข้าด้วยกันโดยกลไกแบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองไฮดรอลิก อุปกรณ์ประกอบด้วยตารางแบบคงที่ซึ่งอยู่ด้านล่างของแท่นพิมพ์ที่เคลื่อนที่ได้ แม่พิมพ์ที่ใช้มีสองส่วนโดยส่วนที่ติดลบของแม่พิมพ์มักจะถูกติดตั้งบนโต๊ะแบบคงที่และส่วนที่เป็นบวกของสื่อ ประจุของดินเหนียวที่ไม่ระบายอากาศจะถูกวางไว้ในครึ่งลบของแม่พิมพ์และเปิดใช้งานการกด กดจากนั้นดันส่วนแม่พิมพ์บวกลงในดินเหนียวบังคับให้เติมครึ่งลบดังนั้นการพัฒนารูปทรงภายในที่กำหนดโดยแม่พิมพ์บวกและรูปร่างภายนอกที่สะท้อนแม่พิมพ์เชิงลบ

เครื่องกดขึ้นรูป หรือ Hydraulic Ram Press

เป็นเครื่องขึ้นรูปชนิดหนึ่งที่ใช้งานสะดวกเหมาะสำหรับการผลิตเป็นจำนวนมาก ๆ และไม่เปลืองแบบพิมพ์เป็นการทำงานโดยวางระบบท่อลมในแม่พิมพ์เมื่อเครื่องทําการกดชิ้นงานลมจะทำหน้าที่เป่าให้ชิ้นงานหลุดจากพิมพ์ใช้พิมพ์เพียง 1 ตัวเท่านั้นในการผลิตชิ้นงานซึ่งทำให้ประหยัดพื้นที่ในการเก็บพิมพ์

หลักการทำงาน

-เตรียมดินเหนียวโดยเครื่อง รีดดิน extrusion ตัดเป็นชิ้นเล็กตามขนาดของชิ้นงานที่อัด

-นำดินที่เตรียมไว้วางบนพิมพ์สำหรับอัด

-การอัดของเครื่องจะมีท่อลมในพิมพ์ สำหรับดันให้ชิ้นงานถอดอออกจากพิมพ์ง่าย

ตัวอย่างการทำงานในรูปแบบต่างๆ

สำหรับผลิตถ้วยที่มีลักษณะกลวง

แก้วมัก แบบมีหู ลักษณะพิมพ์จะอัดทั้งตัวแก้วและหูแก้ว พร้อมกันแล้วนำมาติดหูหลังจากตกแต่งตัดของชิ้นงานส่วนเกินออกก่อน

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.