What is a “high velocity burner kiln”

ดิิิิิดกิหผพ
  • High velocity burner kiln เตาเผาความเร็วสูง

เตาเผาความเร็วสูงก็คือเตาที่สามารถเผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์ และสามารถให้ความร้อนสูงได้ในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการเผาไหม้ ที่เป็นปัจจัยในการให้พลังงานความร้อน ได้แก่

ก๊าซธรรมชาติ

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

ก๊าซผสม

และที่สำคัญ คือปริมาณของ ออกซิเจน ที่ใช้ในการเผาไหม้ ทั้งสองอย่างต้องถูกความคุมให้อยู่ในอัตราส่วนที่เหมาะสมจะสามารถให้อุณหภูมิที่สูงได้และส่งผลต่อปฏิกิริยาในการเผาไหม้ด้วย

  • ITAS Speedflame burners

คือหัวเผาที่ได้รับการออกแบบสำหรับ ผสมเชื้อเพลิงกับอากาศที่เหมาะสมที่หัวฉีดจะสามารถทำให้เกิดไอพ่นเข้าสู่เตาเผา ทำให้เกิดการกระจายความร้อนอย่างสม่ำเสมอในเตาเผาที่มีอุณหภูมิสูง และสร้างบรรยากาศห้องเผาไหม้ในอุดมคติ

  • North American Tempest

คือหัวเผา ที่นิยมมากที่สุดในโลก เนื่องจากเป็นหัวเผาที่ให้แรงไอพ่นความเร็วสูง และการหมุนเวียนที่ดีทำให้สามารถทำให้อุณหภูมิสม่ำเสมอมากขึ้น และยังปล่อยก๊าซไนโตเจนออกไซค์ในปริมาณที่ต่ำ และความเสถียรในการทำงานเตาเผาที่อุณหภูมิสูงถึง 1,649°C (3,000°F)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.