Using Mold Tops to control thickness

สำหรับการกำหนดความหนาในการหล่อน้ำดินนั้นจะทำได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลกับความหนาของชิ้นงาน เช่นเวลาที่ใช้ในการหล่อ สภาพอากาศในการหล่อ ค่าความชื้นในโมลที่ใช้ เป็นต้น ซื่งปัจจัยเหล่านี้เราไม่สามารถควบคุมได้ 100% เราจึงต้องมีการคิดค้นวิธีควบคุมความหนาของชิ้นงานให้สม่ำเสมอ โดยใช้ฝาปิดโมลดังรูป

การใช้ฝาปิดโมลนั้น จะเป็นเหมือนการบังคับน้ำดินให้มีขนาดอยู่ในระดับของฝาปิดโมล ซึ่งจะช่วยทำให้ชิ้นงานที่ออกมามีขนาดความหนาของขอบชิ้นงานสม่ำเสมอกันมากขึ้น

จากการทดลองทำฝาปิดโมลสำหรับหล่อน้ำดิน พบว่าเมื่อทำการผลิตชิ้นงานมาจำนวนหนึ่ง เทียบกับชิ้นงานที่ไม่มีฝาปิดโมล จะสังเกตุได้ว่าชิ้นงานที่มีฝาปิดโมลนั้นจะมีขนาดที่ใกล้เคียงกันมาก เนื่องจากฝาปิดโมลนั้นจะช่วยทำให้ชิ้นงานมีขนาดที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดอีกทั้งยังช่วยให้มีขนาดที่สม่ำเสมอกันมากขึ้นเมื่อเทียบกับชิ้นงานที่ไม่มีฝาปิดโมล

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.