งานแสดงสินค้าเซรามิกในประเทศไทย

  • by

บทความก่อนหน้าที่เราพูดถึงสมาคมเซรามิกที่คอยสนับสนุนธุรกิจที่ผลิตสินค้าที่เป็นงานเซรามิกหรือแฮนเมด (สมาคมเซรามิกในประเทศไทยสมาคมเซรามิกในประเทศไทย) โดยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจภายในพื้นที่จังหวัดของตนเองเป็นที่รู้จักและโด่งดังอีกทั้งยังช่วยให้มีนักท่องเที่ยวมาซื้อของและเที่ยวจังหวัดของตัวเองอีกด้วย

โดยงานที่เรามักเห็นในจังหวัดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการ งานประกวด หรืองานแสดงสินค้า มักจะเกิดขึ้นจากการที่สมาคมร่วมงานกับภาครัฐหรือภาคเอกชมที่จับมือกันสร้างงานเหล่านี้ขึ้นมา โดยในบทความนี้จะพูดถึงงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับเซรามิกที่น่าสนใจและเกิดขึ้นในประเทศไทย

อาเซียนเซรามิคส์ 2022 (ASEAN Ceramics 2022)

ASEAN Ceramics งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมเซรามิกส์ ระดับนานาชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นงานที่ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมเซรามิกทั่วโลกเข้าร่วมงานกว่า 36 ประเทศ และกว่า 200 บริษัท โชว์นวัตกรรมเทคโนโลยี และยังการนำเสนองานวิจัยของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ อาทิ ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มีผลงานจากศิลปินทั้งไทยและต่างชาติมานำแสดง และขาย

งานแสดงสินค้านี้จัดขึ้นทุกปีโดยผลัดกันจัดงานระหว่างประเทศไทยและเวียดนาม

ตัวอย่างภาพบรรยากาศของปี 2022

โดยจุดประสงค์ของการจัดงานนี้คือการเผยแผ่ความรู้และนววัตกรรมใหม่ที่ช่วยให้ผู้ผลิตสามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจของตนเองได้

เหตุที่ต้องมีการจัดงานประเภทนี้ขึ้น เนื่องจากประเทศไทยถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศอุตสาหกรรมเซรามิก ด้านการผลิต จำหน่ายและการส่งออก และแนวโน้มอุตสาหกรรมเซรามิกคาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้องการใช้ ภายในประเทศที่เริ่มปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวของภาคก่อสร้าง ภาคอสังหาริมทรัพย์ซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นการลงทุนภาคธุรกิจและภาคเอกชน อีกทั้งการผลิตเพื่อการส่งออกก็ขยายตัวได้ดีในตลาดสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน และอาเซียน

ลำปางเซรามิกแฟร์ (Lampang Ceramic World Class)

ลำปางเซรามิกแฟร์ ลำปางถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่โดดเด่นในเรื่องเซรามิกและรู้จักกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งในแต่ละปีงานนี้จะถูกจัดขึ้นโดยสมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปางและร่วมมือกับน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคมและชมรมต่างๆ ในพื้นที่ โดยภายในงานจะประกอบไปด้วย การแสดงและจำหน่ายสินค้าเซรามิก สินค้า OTOP ของใช้ ของฝาก ของชำร่วย จากโรงงานเซรามิก และหัตถอุตสาหกรรม รวมร้านค้ามากกว่า 180 บูธ นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการสาธิตขึ้นรูปเซรามิก กิจกรรมสาธิตจากสถาบันการศึกษาต่างๆ การฝึกอาชีพระยะสั้น

จุดประสงค์ของการจัดงานดังกล่าวเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว กระตุ้นให้เกิดการใช้จ่าย เกิดการหมุนเวียนทางระบบเศรษฐกิจ และเพื่อต้องการจะเผยแพร่เชิดชูอัตลักษณ์ของจังหวัดลำปาง “ลำปาง-นครแห่งเมืองเซรามิค” และเพื่อจะประชาสัมพันธ์สินค้าเซรามิคของลำปาง ให้ได้เป็นที่รู้จักแพร่หลายไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

งานล่าสุดคือ Lampang Ceramic World Class ครั้งที่ 34 วันที่ 12-22 กุมภาพันธ์ 2565

2 งานดังกล่าวเป็นงานถูกจัดขึ้นเพื่ออุตสาหกรรมเซรามิกโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะ ASEAN Ceramics ที่เป็นการโชว์นวัตกรรมเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าเซรามิกและการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ผลิต และงาน Lampang Ceramic World Class ที่เป็นงานโชว์แสดงสินค้าและส่งเสริมการค้าขายให้กับธุรกิจเซรามิก ซึ่งเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้อุสาหกรรมเซรามิกในประเทศไทยเป็นที่รู้จัก

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.