Types of low-fire glazes ประเภทของเคลือบไฟต่ำ

“Types of low-fire glazes ประเภทของเคลือบไฟต่ำ”

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องประเภทของเคลือบไฟ จะขอทบทวนก่อนว่าเคลือบไฟต่ำ คืออะไร และแตกต่างจากเคลือบ ไฟสูงยังไง ตามเชื่อการเรียก เคลือบไฟต่ำคือเคลือบที่มีการเผา ในอุณหภูมิที่ต่ำกว่าเคลือบทั่วไป โดยจะเผาอยู่ที่ 1,000-1,100 องศาเท่านั้น ซึ่งเคลือบไฟต่ำจะมีคุณสบัติพิเศษที่สามารถเผา และสุกตัวได้ อุณภูมิ เท่านี้ซึ้งเคลือบบนจานเซรามิคที่เราเห้นตัวไปจะต้องเผาให้สุกที่อุณภูมิสูงกว่านี้ แต่เคลือบไฟต่ำ มักนิยมทำกันในงานศฺลปะงานตกแต่งมากกว่า งานที่ต้องการผลิตมากและเหมือนกัน เพราะเคลือบไฟต่ำจะทำยากบางครั้งชิ้นงานจะมีความแตกต่างกัน

“ประเภทของเคลือบไฟต่ำ”

ประเภทของเคลือบไฟต่ำ จะแบ่งได้ทั้งหมด ประเภท ดังนี้

1.เคลือบใส เคลือบใสไฟต่ำจะมีลักษณะ เส้นสีครีมอมเหลืองคล้ายเคลือบใสในเคลือบไฟสุงเพราะมี สารตั้งต้นที่ค้ลายกันต่างกันที่ ที่ช่วยหลอมจะมี โซดาเฟสสปา และโปเตสเฟลสปามาก ช่วยทำให้เคลือบหลอมและสุกตัว

2.เคลือบเงาไฟต่ำ เป็นเคลือบที่มีจำนวนค่อนข้างมาก ในเคลือบไฟต่ำทั้งหมด มีที่มีจากเคลือบใสผสมสารให้สี เช่น โคบอล แมงกานีส คอปเปอร์ และสเตนสีต่างๆ มีสีที่หลากหลายและมีการพัฒนาออกมาเรื่อยๆ มีโทรสีหลากหลาย มีลักษณะมันเงา และมีการไหลของตัวเคลือบ เคลือบไฟต่ำสีเงาจะมีการไหลตัวค่อนข้างมาก ทำให้บางคนชอบผลงานที่มาจากเคลือบไฟต่ำบางชิ้นมีชิ้นเดี่ยวไม่สามารถทำซ้ำได้ มีผิลสัมผัสที่เรียบและ ขึ้นอยุ่กับ สารที่ใสลงไปร่วมด้วย

3.เคลือบกึ่งมันกึ่งด้าน เนื่องจากเคลือบใส เป้นเคลือบที่มีความเฉพาะตัวมีการไหลตัวค่อนข้างมาก ดังนันเคลือบที่ด้านมากๆจึงไม่สุกตัวและมีผิวที่สาก แต่จะมีเคลือบที่เป็นกึ่งมันกึ่งด้าน ซึ้งมีทั้งความมันเงาและผิวที่ด้าน เป้นเคลือบที่มีลักษณะคล้ายมีฟองอาการ เล็ก จำนวนมากๆ บริเวณที่หนาของชิ้นงานเนื่อจากการเดือดของเคลือบและลักษณะเฉพาะของส่วนประกอบ

เคลือบไฟต่ำ ประเภทของเคลือบไฟต่ำ สามารถแบ่งตาม หลักโดยทั่วไปได้ตามที่กล่าวมาข้างต้น ถึงแม้ว่าจะมีความสวยงามและแปลกตา แต่ โรงงานหรือ สตูบางที่กลับไปค่อนนิยมใช้เนื่องจาก การเผา ชิ้นงานค่อนข้างมีข้อจำกัดหากไฟแรงหรืออุณภูมิเกินจะทำให้ ชิ้นงานไม่เกิดเอฟเฟค ชิ้นงานสีอ่อนกว่า และยังมีเรื่องของส่วนประกอบบางตัวที่มีราคาสุงในท้องตลาด ซึ่งทำให้เป้นข้อจำกันในส่วนนี้แต่อย่างไรก็ตามงานเคลือบไฟต่ำก็ยังสามารถพัฒนาต่อได้ด้วยข้อดีที่ว่า ชิ้นงาน มีการไหลตัวสูง ทำให้เกิดเคลือบไหล เป้นชิ้นงานที่งาม

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.