shipping

Importer Security Filing

ISF 10+2 หรือ Importer Security Filing คืออะไร?

  • by

การส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาต้องเป็นไปตามมาตราการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด เพื่อรับมือกับการก่อการร้ายระหว่างประเทศ หน่วยงานศุลกากรจึงมีกฏหมายที่แน่นหนา ดังนั้นสินค้าของคุณจะไม่สามารถนำเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาหากปราศจากการยื่น ISF 10+2 ซึ่งในบทความนี้จะประกอบไปด้วยความหมายของเอกสารยื่นเข้า ความสำคัญและแบบฟอร์ม (Form) ทำความรู้จักว่า ISF คืออะไร? ISF ย่อมาจากคำว่า Importer Security Filing หรือเรียกกันว่า ข้อเสนอ “10+2” ซึ่งคือการกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า และเป็นเอกสารที่ศุลกากรสหรัฐอเมริกา (U.S. Customs and… Read More »ISF 10+2 หรือ Importer Security Filing คืออะไร?

Amazon Limits : ขีดจำกัดการเก็บสินค้าคงคลัง

Amazon Limits : ขีดจำกัดการเก็บสินค้าคงคลัง

ประกาศจาก Amazon Seller Central ขีดจำกัดการเก็บสินค้าคงคลัง ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคมนี้ สำหรับระบบ FBA จะมีข้อจำกัดการส่งสินค้าเรื่องปริมาณการจัดเก็บสินค้าในช่วง 16 สิงหาคม – 31 ธันวาคม สำหรับสินค้าที่มีคะแนน IPI ต่ากว่า 500 โดยจะถูกจำกัดเรื่องปริมาณสต๊อคและผู้ขายมีเวลาปรับปรุงคะแนนให้ถึง 500 ภายในวันที่ 10 สิงหาคม… Read More »Amazon Limits : ขีดจำกัดการเก็บสินค้าคงคลัง