Cycle Time – วงล้อแห่งเวลามีความสำคัญอย่างไร

  Cycle time ความหมายตรงตัวว่า รอบเวลา
Cycle time เป็นคำที่มีการ ใช้กันอยู่ทั่วไปเป็นสากล หากสืบค้นเอกสาร ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ทั้งในวงการวิศวกรรม วงการธุรกิจ หรือแม้กระทั่งวงการพัฒนาซอฟต์แวร์ ก็จะพบว่ามีการใช้คำว่า Cycle time ในความหมายที่หลากหลายแตกต่างกันไป ความหมายที่หลากหลายแตกต่างกันของคำว่า Cycle time ได้รับการอธิบายไว้อย่างชัดเจนในบทความ หากสืบค้นคำว่า Cycle time ก็จะพบนิยามหรือการให้ความหมายแตกต่างกันไป เช่น

  • เวลาที่ทีมเริ่มลงมือสร้างผลงานจนกระทั่งงานเสร็จพร้อมที่จะส่งมอบ
  • เวลาที่แต่ละกระบวนการในไลน์การผลิต ซึ่งจะมีความแตกต่างกันในแต่ละสถานีงาน
  • เวลาที่ถูกจัดสรรเพื่อทำการผลิตชิ้นงานให้เสร็จสิ้น เหล่านี้ แต่ทั้งนี้เราจะพูดถึง  Cycle timeที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการผลิต งานด้านอุตสหรกกรมเป็นหลัก
    ความหมายโดยรวมที่ใช้ในงานอุตสหกรรม เวลาที่หน่วยประมวลผลกลางใช้ในการปฏิบัติตามคำสั่ง โดยเริ่มตั้งแต่ไปดึงคำสั่งมา และลงมือกระทำการ มีหน่วยวัดเป็น นาโนวินาที หรือหนึ่งในพันล้านวินาที และพิโกวินาทีหรือหนึ่งในล้านล้านวินาที

Example กระบวนการทำเซรามิค กระบวนการ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ (1) เตรียมน้ำดิน (2) หล่อชิ้นงาน (3) เผาบิส (4) ตบแต่งเคลือบชิ้นงาน(5) เผาเคลือบ โดยกําหนดให้มีการทํางานเป็นรอบ รอบละ 5 ชิ้น ซึ่งในแต่ละขั้นตอนต้องทําให้ครบทุกชิ้นในรอบก่อนแล้วจึงทําขั้นตอนถัดไป ถ้ามี ผู้ดำเนินการ 1 คน กระบวนการนี้มี Cycle time เป็นเท่าไร

Cycle time = ระยะเวลา / จํานวนงาน= (20 s + 10 s + 30 s + 50 s + 30 s) / 1 รอบ

= 140 s/รอบ

= 140 s / 5 ชิ้น

= 28 s/ชิ้น

สรุป1ชิ้นจะใช้เวลาทั้งหมด28วินาที
ความสำคัญของ Cycle time เมื่อเราเข้าใจถึงความหมายของ รอบเวลา การทำงานที่มีการวางแผนและการคำนวนรอบเวลาในการทำงานจะทำให้เราสามารถทำงานตั้งแต่กระบวณการเตรียมการผลิต การเริ่มต้นการผลิตไปจนถึงสิ้นค้าเสร็จได้ดีและเป้นไปตามเวลาที่เรากำหนด ให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า และสามารถใช้เวลาในการทำงานทุกวินาทีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับการตัดสิ้นใจที่เด็ดขาด การแก้ไขปัญหาและการเตรียมพร้อม ของผู้ดำเนินการ

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ : Lead Time – มันคืออะไร และใช้งานอย่างไร? ได้ที่นี่

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.