thaifood

ใบรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary Certificate) คืออะไร วิธีขอ ตัวอย่าง

ใบรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary Certificate) คืออะไร

ปัจจุบันในการส่งออกพืชหรือผลิตผลพืชไปต่างประเทศนั้น ผู้ส่งออกสามารถยื่นขอใบรับรองปลอดศัตรูพืชได้ เพื่อเป็นยืนยันว่าพืชหรือผลิตผลพืชที่ส่งออกนั้นปลอดภัย และปลอดศัตรูพืช ซึ่งกรมวิชาการเกษตรมีหน่วยงานที่พร้อมให้บริการ/ทำหน้าที่บริการตรวจพืชเพื่อรับรองความปลอดภัย/ปลอดศัตรูพืช และให้สอดคล้องกับมาตราการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชภายใต้องค์กรการค้าโลก WTO(World Trade Organization : องค์การการค้าโลก ) รวมถึงการออกใบรับรองดังกล่าว สำหรับการส่งออกไปต่างประเทศ จุดประสงค์ของใบรับรองสุขอนามัยพืชนั้นคือ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของการนำเข้าของต่างประเทศ – ตรวจพืช ศัตรูพืช และควบคุมให้มีการกำจัดศัตรูพืชทางกักกันพืชที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ใบรับรองสุขอนามัยพืช ใบรับรองสุขอนามัยพืช (หรือ ‘ใบรับรองปลอดศัตรูพืช’ ) มีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษว่า… Read More »ใบรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary Certificate) คืออะไร